Postępowania habilitacyjne

Dr Michał Kwiatek

Dr Michał Kwiatek- zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Genetyki i Hodowli Roślin Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
Skład Komisji habilitacyjnej wyznaczonej przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów dnia 05. marca 2018 roku w celu przeprowadzenia postępowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie biotechnologia.
1. Prof. dr hab. Dariusz Grzebelus (UR w Krakowie) - przewodniczący
2. Dr hab. Joanna Zeyland (UP Poznań) – sekretarz
3. Prof. dr hab. Monika Rakoczy-Trojanowska (SGGW, Warszawa) – recenzent
4. Prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk (UP, Lubin) – recenzent
5. Prof. dr hab. Ryszard Słomski (UP, Poznań) – recenzent
6. Dr hab. Paweł Milczarski (ZUT, Szczecin ) – członek komisji
7. Prof. dr hab. Idzi Siatkowski (UP Poznań) – członek komisji

Harmonogram postępowania habilitacyjnego:
26.01.2018 r. Uchwały Rady Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii UP w Poznaniu w sprawach: przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr. Michała Kwiatka i wyznaczenia trzech członków Komisji habilitacyjnej (w tym recenzenta i sekretarza).
05.03.2018 r. –Powołanie Komisji habilitacyjnej przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów, na podstawie art. 18a ust. 5 z dnia 14 marca 2003 r. (Dz. U. z 2014 r.,  poz. 1852, Dz. U. z 2015 r., poz. 249).
15.03.2018 r. – powiadomienie członków o powołaniu do Komisji habilitacyjnej dr. Michała Kwiatka oraz przesłanie pełnej dokumentacji
16.04.2018 r.– termin nadsyłania recenzji osiągnięcia naukowego oraz aktywności naukowej dr. Michała Kwiatka (6 tygodni od daty powołania Komisji).
26.04.2018 r. (czwartek) – posiedzenie Komisji habilitacyjnej i podjęcie Uchwały zawierającej opinię w sprawie nadania lub odmowy nadania dr. Michałowi Kwiatkowi stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie biotechnologia wraz z uzasadnieniem.
07.05.2018 r. – przekazanie uchwały Komisji habilitacyjnej wraz z pełną dokumentacją Dziekanowi Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii UP w Poznaniu (21 dni od daty otrzymania recenzji).
18.05.2018 r. - podjęcie uchwały przez Radę Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii UP w Poznaniu w sprawie nadania lub odmowy nadania dr. Michałowi Kwiatkowi stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie biotechnologia ( w terminie 1 miesiąca od przekazania uchwały).

Wniosek
Autoreferat
Uchwała 1 i 2

Dr Marek Szklarczyk

Dr Marek Szklarczyk- zatrudniony na stanowisku asystenta naukowo-dydaktycznego w Katedrze Genetyki Hodowli i Nasiennictwa Instytutu Biologii Roślin i Biotechnologii Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.
Wniosek z dnia 27.09.2017 r. o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
Autoreferat
Skład Komisji habilitacyjnej wyznaczonej przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów 4 grudnia 2017 i 8 stycznia 2018 roku w celu przeprowadzenia postępowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie biotechnologia.
 
1. Prof. dr hab. Ewa Bartnik(UW, Warszawa) – przewodnicząca
2. Dr hab. Dorota Narożna (UP, Poznań) – sekretarz
3. Dr hab. Alicja Węgrzyn (IBB PAN, Gdańsk) – recenzent
4. Prof. dr hab. Ryszard Górecki(UW-M, Olsztyn) – recenzent
5. Dr hab. Joanna Zeyland (UP, Poznań) – recenzent
6. Dr hab. Maria Gośka (IHAR, Radzików ) – członek komisji
7. Prof. dr hab. Idzi Siatkowski (UP, Poznań) – członek komisji
 
Harmonogram postępowania habilitacyjnego Pana dr Marka Szklarczyka :
 
24.11.2017r. Uchwały Rady Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii UP w Poznaniu w sprawach: przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Marka Szklarczyka. i wyznaczenia trzech członków Komisji habilitacyjnej (w tym recenzenta i sekretarza).
4.12.2017r. – Powołanie Komisji habilitacyjnej przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów, na podstawie art. 18a ust. 5 z dnia 14 marca 2003 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1852, Dz. U. z 2015 r., poz. 249).
8.01.2018r. – Zmiana recenzenta, powołanie przez Centralna Komisję prof. dr hab. Stanisława Karpińskiego na recenzenta w postępowaniu habilitacyjnym dr Marka Szklarczyka
5.02.2018r. – Zmiana recenzenta, powołanie przez Centralna Komisję prof. dr hab. Alicję Węgrzyn na recenzenta w postępowaniu habilitacyjnym dr Marka Szklarczyka
14.12.2017r., 16.01.2018r. i 14.02.2018r. – powiadomienie członków o powołaniu do Komisji habilitacyjnej i zmianie recenzentów w postępowaniu habilitacyjnym dr Marka Szklarczyka oraz przesłanie pełnej dokumentacji.
19.03.2018 r. – termin nadsyłania recenzji osiągnięcia naukowego oraz aktywności naukowej dr Marka Szklarczyka
27.03.2018 r. – posiedzenie Komisji habilitacyjnej i podjęcie Uchwały zawierającej opinię w sprawie nadania lub odmowy nadania dr Markowi Szklarczykowi stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie biotechnologia wraz z uzasadnieniem.
9.04.2018 r. – przekazanie uchwały Komisji habilitacyjnej wraz z pełną dokumentacją Dziekanowi Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii UP w Poznaniu.
20.04.2018 r. – podjęcie uchwały przez Radę Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii UP w Poznaniu w sprawie nadania lub odmowy nadania dr Markowi Szklarczykowi stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie biotechnologia.

dr Katarzyna Przygocka-Cyna

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego:

20.04.2018 – Uchwała Rady Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Katarzyny Przygockiej-Cyny i wyznaczenie trzech członków komisji habilitacyjnej (w tym recenzenta i sekretarza).
07.05.2018 – powołanie komisji habilitacyjnej przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów, na podstawie art. 18a ust. 5 z dnia 14 marca 2003 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1852, Dz. U. z 2015 r., poz. 249).
18.05.2018 – powiadomienie członków o powołaniu do komisji habilitacyjnej dr Katarzyny Przygockiej-Cyny oraz przesłanie pełnej dokumentacji.
18.06.2018 – termin nadsyłania recenzji osiągnięcia naukowego oraz istotnej aktywności naukowej dr Katarzyny Przygockiej-Cyny (6 tygodni od daty powołania komisji).
25.06.2018 – posiedzenie Komisji habilitacyjnej i podjęcie Uchwały w sprawie nadania lub odmowy nadania tytułu doktora habilitowanego dr Katarzynie Przygockiej-Cynie w dziedzinie nauk rolniczych, dyscyplinie agronomia wraz z uzasadnieniem.
27.06.2018 – przekazanie Uchwały Komisji habilitacyjnej wraz z pełną dokumentacją Dziekanowi Rolnictwa i Bioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
02.07.2018 – podjęcie Uchwały przez Radę Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii UP w Poznaniu w sprawie nadania lub odmowy nadania dr Katarzynie Przygockiej-Cynie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych, dyscyplinie agronomia.

Wniosek
Autoreferat
Pismo
Uchwała

Maciej Zaborowicz

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego:

15.05.2018 – Wniosek dr. inż. Macieja Zaborowicza skierowany do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie inżynieria rolnicza wraz z załącznikami (6 szt.).
02.07.2018 – Uchwała Rady WRiB UPP w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. inż. Macieja Zaborowicza oraz powołanie trzech członków komisji habilitacyjnej (w tym recenzenta i sekretarza).
03.09.2018 – Powołanie komisji habilitacyjnej przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów na podstawie art. 18 a ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1789) w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr. Macieja Zaborowicza w dziedzinie nauk rolniczych, w dyscyplinie inżynieria rolnicza.
21.09.2018:

1. Powiadomienie przez sekretarza, drogą elektroniczną, wszystkich członków komisji o powołaniu do komisji habilitacyjnej oraz przesłanie pełnej dokumentacji.

2. Przesłanie przez dziekana WRiB UPP pełnej dokumentacji postępowania habilitacyjnego w wersji papierowej do wszystkich członków komisji wraz ze stosowną umową i rachunkiem dotyczącym wynagrodzenia.

do 21.10.2018 – Termin nadsyłania recenzji osiągnięcia naukowego (dzieła jako przedmiotu habilitacji) oraz pozostałej aktywności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej.
do 26.10.2018 – Rozesłanie przez sekretarza, drogą elektroniczną, recenzji do wszystkich członków komisji habilitacyjnej.
31.10.2018 – Posiedzenie komisji habilitacyjnej i podjęcie uchwały zawierającej opinię w sprawie nadania lub odmowy nadania dr. Maciejowi Zaborowiczowi stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie inżynieria rolnicza wraz z uzasadnieniem.
do 07.11.2018 – Przekazanie dziekanowi WRiB UPP uchwały komisji habilitacyjnej wraz z pełną dokumentacją.
16.11.2018  – Podjęcie uchwały przez Radę WRiB UPP w sprawie nadania lub odmowy nadania dr. Maciejowi Zaborowiczowi stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie inżynieria rolnicza.

Wniosek
Autoreferat
Pismo
Uchwała 1 2 3

Piotr Gajewski

Skład Komisji habilitacyjnej wyznaczonej przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów 3 września 2018 roku w celu przeprowadzenia postępowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie agronomia dr inż. Piotrowi Gajewskiemu.

prof. dr hab. Andrzej Kotecki – Przewodniczący Komisji; Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
dr hab. Krzysztof Pudełko – Sekretarz Komisji; Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
prof. dr hab. Elżbieta Jolanta Bielińska – Recenzent Komisji; Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
prof. dr hab. Ryszard Dębicki - Recenzent Komisji; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
prof. dr hab. Andrzej Blecharczyk – Recenzent Komisji; Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
prof. dr hab. inż. Jacek Długosz – Członek Komisji; Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
dr. hab. Przemysław Barłóg – Członek Komisji; Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Harmonogram postępowania habilitacyjnego Pana dr inż. Piotra Gajewskiego w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie agronomia:

07.06.2018 r. – data wniosku o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr inż. Piotra Gajewskiego skierowanego do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów.

02.07.2018 r. – podjęcie uchwał Rady Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii UP w Poznaniu w sprawach: (a) przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr inż. Piotra Gajewskiego, (b) wyznaczenia trzech członków Komisji habilitacyjnej: recenzenta, członka komisji i sekretarza.

03.09.2018 r. – powołanie Komisji habilitacyjnej przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów, na podstawie art. 18a ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach
i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2017 r. poz. 1789).

21.09.2018 r. – wysłanie powiadomienia do członków o powołaniu do Komisji habilitacyjnej dr inż. Piotra Gajewskiego oraz przesłanie pełnej dokumentacji.

25.10.2018 r. – planowany termin sporządzenia recenzji osiągnięcia naukowego
oraz aktywności naukowej dr inż. Piotra Gajewskiego.

08.11.2018 r. – planowany termin posiedzenia Komisji habilitacyjnej i podjęcia Uchwały zawierającej opinię w sprawie nadania lub odmowy nadania dr inż. Piotra Gajewskiego stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie agronomia wraz z uzasadnieniem.

12.11.2018 r. – planowany termin przekazanie Uchwały Komisji habilitacyjnej wraz z pełną dokumentacją Dziekanowi Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii UP w Poznaniu.

16.11.2018 r. – planowany termin podjęcia uchwały przez Radę Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii UP w Poznaniu w sprawie nadania lub odmowy nadania dr Piotrowi Gajewskiemu stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie agronomia.

Wniosek
Autoreferat
Pismo
Uchwała 1 2 3

Katarzyna Piórkowska

dr Katarzyna Piórkowska jest zatrudniona na stanowisku adiunkta w Instytucie Zootechniki PIB w Balicach
Skład Komisji habilitacyjnej

prof. dr hab. inż. Jan Udała – Przewodniczący, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
prof. dr hab. Stanisław Kamiński - Recenzent, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
dr hab. Maciej Wnuk prof. UR - Uniwersytet Rzeszowski
dr hab. Daniel Lipiński prof. UP – Recenzent, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
prof. dr hab. Cezary Mądrzak – Członek, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
dr hab. Mariusz Pierzchała prof. IGHZ – Członek, Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt Polska Akademia Nauk w Jastrzębcu
dr hab. Katarzyna Nuc – Sekretarz, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr Katarzyny Piórkowskiej prowadzonego na Wydziale Rolnictwa i Bioinżynierii UP w Poznaniu:

15.06. 2018 - uchwały Rady Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii UP w Poznaniu w sprawach:
a) przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Katarzyny Piórkowskiej,
b) wyznaczenia trzech członków Komisji habilitacyjnej: recenzenta, członka i sekretarza.

03.09.2018 - powołanie pozostałych członków Komisji habilitacyjnej przez centralną Komisję Do Spraw Stopni i Tytułów na posiedzeniu 3 września 2018 r.: przewodniczącego, dwóch recenzentów i członka (18.09.2018 data wpłynięcia dokumentów do Dziekanatu Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii)

20.09.2018 – powiadomienie członków o powołaniu do Komisji habilitacyjnej dr. Katarzyny Piórkowskiej oraz przesłanie pełnej dokumentacji

do 30.10.2018 - termin opracowania recenzji osiągnięcia naukowego oraz istotnej aktywności naukowej dr Katarzyny Piórkowskiej.

07.11.2018 - posiedzenie Komisji habilitacyjnej i podjęcie Uchwały zawierającej opinię w sprawie nadania lub odmowy nadania dr Katarzynie Piórkowskiej stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych, dyscyplinie biotechnologia, wraz z uzasadnieniem.

do 14.11.2018 - przekazanie Uchwały Komisji habilitacyjnej wraz z pełną dokumentacją Dziekanowi Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii UP w Poznaniu.

16.11.2018 - podjęcie uchwały przez Radę Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii UP w Poznaniu w sprawie nadania lub odmowy nadania dr Katarzynie Piórkowskiej stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych, dyscyplinie biotechnologia.

Wniosek
Autoreferat
Pismo
Uchwała 1 2 3