Studia podyplomowe

Świadectwa i Audyty Energetyczne

Agrotronika

Nowoczesne Technologie w Produkcji Roślinnej

Ochrona różnorodności biologicznej i zarządzanie środowiskiem


Świadectwa i Audyty Energetyczne

Cel Studiów
Zdobycie wiedzy niezbędnej i uprawnień do samodzielnego wykonywania audytów i certyfikatów energetycznych uprawnienia do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno – użytkową i audytu energetycznego. Po ukończeniu Studiów Podyplomowych, zdaniu egzaminu końcowego, Absolwent uzyskuje uprawnienia do samodzielnego wykonywania audytów i certyfikatów energetycznych, bez zdawania egzaminu przed Ministra Infrastruktury i Rozwoju
Adresaci Studiów
Uczestnikiem studium może być każda osoba, posiadające dyplom ukończenia magisterskich studiów wyższych o dowolnym kierunku lub inżynierskich na kierunkach: architektura, budownictwo, inżynieria środowiska, energetyka lub pokrewnych, zainteresowana samodzielnym wykonywaniem audytów i certyfikatów energetycznych. 
Szczególnie pracownicy zakładów energetyki elektrycznej, cieplnej i gazowej, pracownicy samorządu terytorialnego odpowiedzialni za opracowanie założeń do planów zaopatrzenia gmin w ciepło, energię elektryczną, oraz do osób samodzielnie prowadzących Firmy a także do projektantów i analityków. 
Studia umożliwiają, uzyskanie nowego atrakcyjnego zawodu.
Wymagania dotyczące wykształcenia określa Ustawa Prawo budowlane, z dnia 16 lipca 2009 roku.


Agrotronika

Współczesne maszyny i pojazdy rolnicze korzystają z najnowszych rozwiązań mechatronicznych, które są stosowane już z powodzeniem w przemyśle motoryzacyjnym, lotniczym, aparaturze medycznej czy rehabilitacyjnej. Wymaga to nowego podejścia do ich eksploatacji, co oznacza konieczność dalszego kształcenia w zakresie nie tylko podstawowej budowy i eksploatacji, ale także sensoryki, aktoryki czy telematyki. Mechatronika bowiem to integracja rozwiązań mechanicznych z elektroniką i informatyką. Jako inżynierskie połączenie i współdziałanie podstawowych nauk technicznych wydzieliła się w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku w celu wytworzenia wielofunkcyjnych obiektów technicznych funkcjonujących autonomicznie.

Studia Podyplomowe Agrotronika (SP-A) uruchomione w roku 2017 pozwalają na zdobycie takiej wiedzy i nabycie niezbędnych umiejętności praktycznych. Agrotronika - to skrócona nazwa od Agromechatroniki, nowego działu nauki, który zajmuje się zastosowaniem systemów mechatronicznych w technice rolniczej.

Studia są dualne, realizowane w trybie niestacjonarnym, w układzie dwudniowych zjazdów sobotnio-niedzielnych (6-7 w semestrze). Słuchacze mogą zapisać się na studia 2-semestralne i realizować tylko Moduł Merytoryczny (MM - 230 h). Natomiast dla chętnych (przede wszystkim nauczycieli kształcących w zawodzie „Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki 311515”) mamy także w ofercie 120 h Moduł Dydaktyczny (MD).

Kandydatami mogą być absolwenci szkół wyższych, co najmniej pierwszego stopnia, tj. posiadający tytuł magistra, inżyniera lub licencjata.

Po ukończeniu studiów, słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z wykazem zrealizowanych przedmiotów, liczbą godzin oraz liczbą punktów ECTS.

Kadrę wykładowców SP-A stanowią pracownicy naukowo-dydaktyczni IIB ze stopniem doktora, doktora habilitowanego i tytułem profesora, pracownicy Centrum Szkolenia Motoryzacji w Poznaniu, nauczyciele (instruktorzy) Technikum Inżynierii Środowiska i Agrobiznesu w Poznaniu oraz pracownicy z ośrodków szkoleniowych dostawców sprzętu rolniczego (Claas, JD, Lely, Kuhn).

Ukończone SP-A spełniają wymagane przepisami 150 h zajęć związanych z działalnością rolniczą, a zatem absolwenci uzyskują kwalifikacje rolnicze, ważne chociażby dla „młodych rolników”.


Nowoczesne Technologie w Produkcji Roślinnej

Studia podyplomowe Nowoczesne Technologie w Produkcji Roślinnej łączą najnowsze osiągnięcia naukowe z wiedzą praktyczną w zakresie szeroko pojętej agrotechniki podstawowych gatunków roślin uprawianych w Polsce.  Zajęcia ukierunkowane na praktykę prowadzone będą w formie wykładów, ćwiczeń, seminariów, warsztatów i wyjazdów terenowych przez znanych i cenionych wykładowców praktyków z UPP oraz specjalistów z firm zewnętrznych. Omawiane będą takie działy jak ochrona roślin z zakresu fungicydów, herbicydów, insektycydów, regulatorów wzrostu, adiuwantów czy mieszanin zbiornikowych. Integrowane systemy nawożenia oraz technologie nawożenia podstawowych roślin uprawnych i bilans składników pokarmowych jako podstawa opracowania planu nawozowego. Biologiczne metody ochrony i ich wpływu na wzrost i plonowanie roślin. Najnowsze trendy w uprawie roli i technice ochrony roślin. Studia skierowane są dla wszystkich którzy chcą ugruntować lub poszerzyć swoją wiedzę z zakresu najnowszych technologii stosowanych w rolnictwie.

ulotka
ramowy program studiów
zasady rekrutacji
podanie
kwestionariusz osobowy
profil FB

Rekrutacja NTwPR_AP08.jpg


Ochrona różnorodności biologicznej i zarządzanie środowiskiem

Ochrona przyrody i zarządzanie środowiskiem wymaga gruntownej wiedzy dotyczącej zarówno procesów zachodzących w ekosystemach jak też zagrożeń środowiskowych wynikających z emisji zanieczyszczeń pochodzenia komunalnego, rolniczego i przemysłowego. Podjęcie studiów podyplomowych „Ochrona różnorodności biologicznej i zarządzanie środowiskiem” ma wesprzeć rozwój specjalistycznych kompetencji osób związanym zawodowo z problematyką ochrony i zarządzania środowiskiem jak też absolwentów różnych kierunków studiów zainteresowanych tą tematyką.

Studia mają charakter interdyscyplinarny. Słuchacze zdobywają wiedzę z zakresu różnorodności biologicznej i funkcjonowania środowiska oraz poznają aspekty prawne ochrony środowiska. W szczególności studenci poznają metody monitoringu zagrożeń środowiskowych, zdobywają umiejętności przygotowania waloryzacji przyrodniczych oraz ekspertyz środowiskowych w procesie inwestycyjno-budowlanym. Słuchacze uzyskają także wiedzę w zakresie edukacji ekologicznej i aplikowania o środki na ochronę środowiska.

Studia podyplomowe „Ochrona różnorodności biologicznej i zarządzanie środowiskiem” kierowane są do osób posiadających już dyplom ukończenia studiów wyższych, niezależnie od profilu ukończonej uczelni (tj. dla osób posiadających tytuł inżyniera, licencjata, magistra i magistra inżyniera). W szczególności studia powinny zainteresować pracowników administracji publicznej i samorządowej oraz nauczycieli zajmujących się szeroko pojętą tematyką ochrony środowiska, w tym zwłaszcza w środowisku wiejskim. Przydatne będą dla osób zajmujących się ochroną przyrody (w tym administrowaniem obszarami Natura 2000 i OSN) oraz osób pragnących poszerzyć swoje kwalifikacje w zakresie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej. Dla absolwentów różnych kierunków studiów, zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą ukierunkować ich pracę w swoich branżach na ochronę środowiska i zrównoważony rozwój.
 

ulotka
zasady rekrutacji
podanie
kwestionariusz osobowy