PRAKTYKI I STAŻE

RAMOWY PROGRAM I REGULAMIN ZALICZENIA PRAKTYKI ZAWODOWEJ NA WYDZIALE ROLNICTWA I BIOINŻYNIERII UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU DLA KIERUNKU BIOTECHNOLOGIA

Praktyka jest realizowana przez cztery tygodnie w systemie 6-8 godzin dziennie w zależności od charakteru wykonywanej pracy. Praktyka może się odbywać w okresie wakacyjnym pomiędzy 3 a 6 semestrem studiów (ostateczny termin złożenia dziennika praktyk w dziekanacie to 10 październik po rozpoczęciu semestru 7). Wniosek o odbycie praktyki zawodowej ze zgodą Zakładu Pracy należy złożyć u pełnomocnika ds. praktyk studenckich na kier. biotechnologia w nieprzekraczalnym terminie do 15 maja. Na tej podstawie zostanie wystawiona umowa o odbycie praktyk pomiędzy Uczelnią a samodzielnie wybranym przez studenta Zakładem Pracy. Formularz wniosku oraz wszystkie związane z praktyką dokumenty dostępne są na stronie Uczelni w zakładce: Jakość Kształcenia/ Procedury/ Organizacja studenckich praktyk zawodowych.

Celem praktyki jest wszechstronne zapoznanie się z funkcjonowaniem Zakładu Pracy stosującego metody biotechnologiczne lub pokrewne. Podczas odbywania praktyki Student zobowiązany jest do:

 1. zapoznania się ze strukturą organizacyjną Zakładu, w którym realizuje praktykę;

 2. dokładnego zapoznania się z przepisami BHP obowiązującymi w Zakładzie i ich przestrzegania;

 3. obecności w Zakładzie w godzinach pracy oraz aktywnego uczestnictwa w pracy w stopniu
  i zakresie określonym przez bezpośredniego Opiekuna z ramienia Zakładu;

 4. poznania przebiegu procesów biotechnologicznych/biologicznych realizowanych w Zakładzie;

 5. zapoznania się ze stroną organizacyjną procesów, będących podstawą działalności Zakładu (m.in. przetwórczych, produkcyjnych, utylizacyjnych, usługowych oraz badawczych);

 6. zapoznania się z podstawową dokumentacją prowadzoną w Zakładzie w szczególności dotyczącą prowadzonych badań;

 7. twórczej analizy obserwowanych zjawisk i rozważania możliwości zastosowania lepszych rozwiązań;

 8. prowadzenia dziennika praktyk z wyszczególnieniem wykonywanych czynności podczas praktyki, w pełnym wymiarze godzin.

Odbywając praktykę student osiąga następujące efekty kształcenia:

 1. ma wiedzę dotyczącą potencjału i zakresu wykorzystania biotechnologii;

 2. rozumie znaczenie pracy doświadczalnej i potrafi opisać znaczenie analiz molekularnych i instrumentalnych w badaniach z zakresu biotechnologii;

 3. wykonuje zlecone proste zadania badawcze lub ekspertyzy pod kierunkiem opiekuna naukowego;

 4. potrafi zidentyfikować i poddać standardowej analizie zjawiska i procesy znajdujące zastosowanie w biotechnologii oraz czynniki wpływające na ich przebieg;

 5. podejmuje standardowe działania, z wykorzystaniem odpowiednich metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów, umożliwiające realizację zadań z zakresu biotechnologii;

 6. przeprowadza proste pomiary fizyczne, chemiczne i biologiczne w terenie i w warunkach laboratoryjnych;

 7. rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie;

 8. potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, w tym rolę lidera;

 9. ma świadomość ryzyka i zdolność oceny skutków wykonywanej działalności w tym zagrożeń bezpieczeństwa własnego, współpracowników i środowiska.

Zaliczenia praktyki zawodowej (z wpisem do dziennika praktyk) dokonuje prodziekan dr hab. Daniel Lipiński prof. nadzw., lub za jego zgodą pełnomocnik dziekana ds. praktyk studenckich dr inż. Dorota Weigt. Podstawą zaliczenia są:

 1. pozytywna opinia bezpośredniego Opiekuna z ramienia Zakładu Pracy (wpis w dzienniku praktyk),

 2. potwierdzenie przebiegu praktyki podpisem i pieczęcią Zakładu (wpis w dzienniku praktyk),

 3. opis zajęć przez Studenta w karcie tygodniowej dziennika praktyk, potwierdzony podpisem bezpośredniego Opiekuna z ramienia Zakładu Pracy.