Rada Dyscypliny Rolnictwo i Ogrodnictwo

Biuro obsługi administracyjnej RNDRiO:

mgr Monika Cichocka-Kryg 

Samodzielne stanowisko ds. obsługi Rady Naukowej
dyscypliny: Rolnictwo i Ogrodnictwo

pokój 111; tel. 061-848-7525

monika.cichocka-kryg@up.poznan.pl

Terminy i treść obrad:


 02.03.2021

Procedowane sprawy: 
 

1. Podjęcie uchwały w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr inż. Danucie Kurasiak-Popowskiej w dziedzinie nauki rolnicze, w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo.

2. Podjęcie uchwały w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. inż. Łukaszowi Sobiechowi w dziedzinie nauki rolnicze, w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo.


19.02.2021

Procedowane sprawy: 

1. Podjęcie uchwały w sprawie nadania stopnia doktora mgr. inż. Karolowi Kotnisowi w dziedzinie nauki rolnicze, w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo.

2. Głosowanie w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z języka  angielskiego w przewodzie doktorskim mgr. Wenping Liu.

3. Podjęcie uchwały w sprawie wymogów na stanowisko profesora UPP.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Realizacji Projektu „Wielkopolska Regionalna Inicjatywa Doskonałości w obszarze nauk o życiu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu” w obrębie dyscypliny rolnictwo i ogrodnictwo realizowanej na dawnym Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu.


08.02.2021

Procedowane sprawy: 

1. Podjęcie uchwały w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr inż. Agnieszce Tomkowiak w dziedzinie nauki rolnicze, w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo.

2. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie nadania stopnia doktora mgr inż. Annie Przybylskiej-Balcerek w dziedzinie nauki rolnicze, w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo.

3. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zasad podziału środków z subwencji przydzielonych Wydziałowi Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii w 2021 roku.     


02.02.2021

Procedowane sprawy: 

1. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej Pana mgr. Raghavendraprasada Mudalagiri w związku ze złożeniem wniosku o wyznaczenie promotora, wszczynającego postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora.

2. Podjęcie uchwały  w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej Pani mgr Weroniki Baldys w związku ze złożeniem wniosku o wyznaczenie promotora (tryb eksternistyczny).

3. Wyróżnienie pracy doktorskiej Pani dr Joanny Gryni.


15.01.2021

Procedowane sprawy: 

1. Podjęcie uchwały w sprawie nadania stopnia doktora mgr inż. Joannie Gryni w dziedzinie nauki rolnicze, w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo.

2. Powołanie Pani dr hab. Katarzyny Przygockiej-Cyny na członka Komisji w przewodzie doktorskim mgr inż. Łukasza Bińka.


10.09.2020

Procedowane sprawy: 

1. Przeprowadzenie przez Panią Dziekan prof. dr hab. Annę Kryszak sondażu w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny Rolnictwo i Ogrodnictwo

2. Przeprowadzenie przez Panią Dziekan prof. dr hab. Annę Kryszak sondażu w sprawie wyboru zastępcy przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny Rolnictwo i Ogrodnictwo


25.09.2020

Procedowane sprawy: 

I. Przewody doktorskie:

  1. Zmiana w składzie komisji do przeprowadzenia egzaminu z w zakresie dyscypliny podstawowej - agronomia w przewodzie doktorskim mgr inż. Romana Błaszyka. 

  2. Powołanie nowego recenzenta rozprawy doktorskiej mgr inż. Anny Przybylskiej-Balcerek.

II. Postępowania  habilitacyjne:

  1. Podjęcie uchwały w sprawie nadania dr. inż. Michałowi Krzyżaniakowi stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo.

  2. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. inż. Łukaszowi Sobiechowi.

III . Opinia w sprawie powołania Kierownika Katedry Gleboznawstwa (§ 16 ust 4 Statutu UPP).


22-23.10.2020

Procedowane sprawy: 

1. Podjęcie uchwał w sprawie wyznaczenia trzech członków oraz powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego  dr Danucie Kurasiak-Popowskiej .

2. Podjęcie uchwał w sprawie wyznaczenia trzech członków oraz powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Agnieszce Tomkowiak.


28.10.2020

Procedowane sprawy: 

1. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej Pana mgr. inż. Szymona Cieślińskiego w związku ze złożeniem wniosku o wyznaczenie promotora, wszczynającego postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora.

2. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej Pana mgr. inż. Roberta Wieczorka w związku ze złożeniem wniosku o wyznaczenie promotora, wszczynającego postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora.

3. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej Pana mgr. Wenping Liu w związku ze złożeniem wniosku o wyznaczenie promotora, wszczynającego postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora.


06.11.2020

Procedowane sprawy: 

1. Powołanie kandydata na członka Uczelnianej Komisji Wyborczej w grupie pozostałych nauczycieli akademickich.

2. Wskazanie 8 osób do pracy w Komisji Dyscypliny Szkoły Doktorskiej.


16-17.11.2020

1.  Podjęcie uchwał w sprawie wyznaczenia trzech członków oraz powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego  dr. Łukaszowi Sobiechowi.

2. Powołanie prof. UPP dr hab. Jarosława Potarzyckiego na przewodniczącego komisji w przewodzie doktorskim mgr. inż. Bartłomieja Nowickiego.
 


11.12.2020

1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na  przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Dorocie Weigt w dziedzinie nauki rolnicze, w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo.

2. Powołanie prof. UPP dr hab. Witolda Szczepaniaka na członka komisji w przewodzie doktorskim mgr inż. Łukasza Bińka.


15.12.2020

1. Powołanie stałych Komisji Rady Naukowej Dyscypliny Rolnictwo i Ogrodnictwo: Komisji ds. Nauki, Komisji ds. Kadr oraz Komisji ds. Strategii i Rozwoju (zgodnie z §4 regulaminu RND RiO).

Uchwały Rady Naukowej Dyscypliny

Członkowie:

Prof. dr hab. Bandurska Hanna
Prof. dr hab. Blecharczyk Andrzej - przewodniczący
Prof. dr hab. Diatta Jean
Prof. dr hab. Goliński Piotr
Prof. dr hab. Szpakowska Barbara
Prof. UPP dr hab. Antkowiak Wojciech
Prof. UPP dr hab. Barłóg Przemysław
Prof. UPP dr hab. Bocianowski Jan
Prof. UPP dr hab. Bosiacki Maciej
Prof. UPP dr hab. Łysiak Grzegorz
Prof. UPP dr hab. Kaczmarek Zbigniew
Prof. UPP dr hab. Kleiber Tomasz – zastępca przewodniczącego
Prof. UPP dr hab. Krzesiński Włodzimierz
Prof. UPP dr hab. Kwiatek Michał
Prof. UPP dr hab. Niemann Janetta
Prof. UPP dr hab. Niewiadomska Alicja
Prof. UPP dr hab. Nuc Katarzyna
Prof. UPP dr hab. Panasiewicz Katarzyna
Prof. UPP dr hab. Rybacki Piotr
Prof. UPP dr hab. Selwet Marek
Prof. UPP dr hab. Zeyland Joanna
Dr hab. Krzyżaniak Michał
Dr hab. Markiewicz Bartosz
Dr hab. Ratajkiewicz Henryk
Dr inż. Klarzyńska Agnieszka
Dr Łacka Agnieszka
Dr Mendyk Łukasz
Mgr inż. Grzanka Monika
Mgr inż. Olejnik Przemysław
Mgr inż. Smorawski Mateusz

Zapraszani:

Prof. dr hab. Anna Kryszak – Dziekan WRB
Prof. UPP dr hab. Piotr Urbański
Prof. UPP dr hab. Zbigniew Karolewski

Komisje:

Komisja Dyscypliny Rolnictwo i Ogrodnictwo ds. Nauki

1.       Prof. UPP dr hab. Michał Kwiatek – przewodniczący
2.       Prof. dr hab. Witold Grzebisz
3.       Prof. UPP dr hab. Maciej Bosiacki
4.       Prof. UPP dr hab. Zbigniew Karolewski
5.       Prof. UPP dr hab. Tomasz Kleiber
6.       Prof. UPP dr hab. Włodzimierz Krzesiński
7.       Prof. UPP dr hab. Sławomir Świerczyński
8.       Prof. UPP dr hab. Agnieszka Wolna-Maruwka
9.       Prof. UPP dr hab. Joanna Zeyland
10.    Dr Agnieszka Łacka

Komisja Dyscypliny Rolnictwo i Ogrodnictwo ds. Kadr

1.       Prof. dr hab. Barbara Szpakowska - przewodnicząca
2.       Prof. UPP dr hab. Agnieszka Faligowska
3.       Prof. UPP dr hab. Beata Janowska
4.       Prof. UPP dr hab. Zbigniew Kaczmarek
5.       Prof. UPP dr hab. Justyna Starzyk
6.       Dr hab. Henryk Ratajkiewicz
7.       Dr Remigiusz Łukowiak

Komisja Dyscypliny Rolnictwo i Ogrodnictwo ds. Strategii i Rozwoju

1.       Prof. UPP dr hab. Jan Bocianowski - przewodniczący
2.       Prof. dr hab. Hanna Bandurska
3.       Prof. UPP dr hab. Barbara Golińska
4.       Prof. UPP dr hab. Grzegorz Łysiak
5.       Prof. UPP dr hab. Marek Selwet
6.       Dr hab. Bartosz Markiewicz
7.       Dr Łukasz Mendyk

Komisja Dyscypliny Rolnictwo i Ogrodnictwo w Szkole Doktorskiej UPP

1.       Prof. UPP dr hab. Janetta Niemann - przewodnicząca
2.       Prof. UPP dr hab. Maciej Bosiacki
3.       Prof. UPP dr hab. Włodzimierz Krzesiński
4.       Prof. UPP dr hab. Katarzyna Panasiewicz
5.       Prof. UPP dr hab. Agnieszka Krzymińska
6.       Prof. UPP dr hab. Jarosław Potarzycki
7.       Prof. UPP dr hab. Agnieszka Wolna-Maruwka
8.       Prof. UPP dr hab. Łukasz Wolko

Informacje:

Regulamin Rady Naukowej Dyscypliny Rolnictwo i Ogrodnictwo,
Zarządzenie nr 99/2020 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu,
uchwały senatu 365/2019 i 366/2019