Studia podyplomowe

Nowoczesne Technologie w Produkcji Roślinnej

Ochrona różnorodności biologicznej i zarządzanie środowiskiem REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA w terminie 04.11. - 30.11.2020

Hortiterapia


Nowoczesne Technologie w Produkcji Roślinnej

Studia podyplomowe Nowoczesne Technologie w Produkcji Roślinnej łączą najnowsze osiągnięcia naukowe z wiedzą praktyczną w zakresie szeroko pojętej agrotechniki podstawowych gatunków roślin uprawianych w Polsce.  Zajęcia ukierunkowane na praktykę prowadzone będą w formie wykładów, ćwiczeń, seminariów, warsztatów i wyjazdów terenowych przez znanych i cenionych wykładowców praktyków z UPP oraz specjalistów z firm zewnętrznych. Omawiane będą takie działy jak ochrona roślin z zakresu fungicydów, herbicydów, insektycydów, regulatorów wzrostu, adiuwantów czy mieszanin zbiornikowych. Integrowane systemy nawożenia oraz technologie nawożenia podstawowych roślin uprawnych i bilans składników pokarmowych jako podstawa opracowania planu nawozowego. Biologiczne metody ochrony i ich wpływu na wzrost i plonowanie roślin. Najnowsze trendy w uprawie roli i technice ochrony roślin. Studia skierowane są dla wszystkich którzy chcą ugruntować lub poszerzyć swoją wiedzę z zakresu najnowszych technologii stosowanych w rolnictwie.

ulotka
ramowy program studiów
zasady rekrutacji
podanie
kwestionariusz osobowy
profil FB

Rekrutacja NTwPR_AP08.jpg


Ochrona różnorodności biologicznej i zarządzanie środowiskiem

INFORMACJE OGÓLNE

Ochrona przyrody i zarządzanie środowiskiem wymaga gruntownej wiedzy dotyczącej zarówno procesów zachodzących w ekosystemach jak też zagrożeń środowiskowych wynikających z emisji zanieczyszczeń pochodzenia komunalnego, rolniczego i przemysłowego. Podjęcie studiów podyplomowych „Ochrona różnorodności biologicznej i zarządzanie środowiskiem” ma wesprzeć rozwój specjalistycznych kompetencji osób związanym zawodowo z problematyką ochrony i zarządzania środowiskiem jak też absolwentów różnych kierunków studiów zainteresowanych tą tematyką.

Studia mają charakter interdyscyplinarny. Słuchacze zdobywają wiedzę z zakresu różnorodności biologicznej i funkcjonowania środowiska oraz poznają aspekty prawne ochrony środowiska. W szczególności studenci poznają metody monitoringu zagrożeń środowiskowych, zdobywają umiejętności przygotowania waloryzacji przyrodniczych oraz ekspertyz środowiskowych w procesie inwestycyjno-budowlanym. Słuchacze uzyskają także wiedzę w zakresie edukacji ekologicznej i aplikowania o środki na ochronę środowiska.

Studia podyplomowe „Ochrona różnorodności biologicznej i zarządzanie środowiskiem” kierowane są do osób posiadających już dyplom ukończenia studiów wyższych, niezależnie od profilu ukończonej uczelni (tj. dla osób posiadających tytuł inżyniera, licencjata, magistra i magistra inżyniera). W szczególności studia powinny zainteresować pracowników administracji publicznej i samorządowej oraz nauczycieli zajmujących się szeroko pojętą tematyką ochrony środowiska, w tym zwłaszcza w środowisku wiejskim. Przydatne będą dla osób zajmujących się ochroną przyrody (w tym administrowaniem obszarami Natura 2000 i OSN) oraz osób pragnących poszerzyć swoje kwalifikacje w zakresie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej. Dla absolwentów różnych kierunków studiów, zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą ukierunkować ich pracę w swoich branżach na ochronę środowiska i zrównoważony rozwój.

Program studiów, na który składa się 18 przedmiotów i 240 godzin zajęć zorganizowanych (37 punktów ECTS), obejmuje następujące bloki tematyczne:

  1. Ochrona różnorodności biologicznej. Rozpoznawanie siedlisk i gatunków o znaczeniu ogólnospołecznym.

  2. Czynniki przyrodnicze w środowisku rolniczym

  3. Ocena i monitoring zagrożeń środowiskowych: bioindykacja, monitoring stanu atmosfery, monitoring suszy, rekultywacja gleb oraz zagospodarowywanie odpadów komunalnych

  4. Waloryzacja siedlisk oraz ochrona i kształtowanie krajobrazu (inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza; klasyfikacja i bonitacja terenów rolniczych i leśnych)

  5. Ochrona środowiska w procesie inwestycyjno-budowlanym. Oceny oddziaływania inwestycji na środowisko

  6. Zarządzanie w ochronie i kształtowaniu środowiska (przeglądy i programy środowiskowe; planowanie inwestycji przyrodniczo-krajobrazowych; źródła i sposoby finansowania inwestycji środowiskowych)

Zajęcia prowadzone będą w formie wykładów, ćwiczeń, seminariów, warsztatów i wyjazdów terenowych przez wykładowców z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz specjalistów z firm zewnętrznych zajmujących się zagadnieniami ochrony środowiska. 

_____________________________________________________________________________

ulotka
zasady rekrutacji
podanie
kwestionariusz osobowy


Hortiterapia

Katedra Roślin Ozdobnych
ul. Dąbrowskiego 159
60-594 Poznań

Kierownik Studiów Podyplomowych Hortiterapia
dr hab. Agnieszka Krzymińska
akrzym@up.poznan.pl
tel. 61 848 79 39

Sekretarz  Studiów Podyplomowych Hortiterapia
mgr inż. Małgorzata Śmigielska
ozdobne4@up.poznan.pl
tel. 61 848-79-35

Więcej informacji o studiach Hortiterapia