PRAKTYKI I STAŻE

Najlepsi z natury

Szanowne Studentki, Szanowni Studenci,
 
Twoja przyszłość - Twoje decyzje!
Kariera zawodowa? Pozytywny start z Biurem Karier
Praca? Własna firma? Przyjdź i sprawdź!
 
Zapraszamy do udziału w Projekcie "Najlepsi z Natury!", o którym być może jeszcze nie słyszeliście, a w którym warto wziąć udział. Projekt dotyczy możliwości skorzystania z szerokiej oferty doradztwa kariery (przedsiębiorczości, personalnego, zawodowego, edukacyjnego) dostosowanego do indywidualnych potrzeb. Spotkania to okazja do wypełnienia testu kompetencji zawodowych oraz ustalenia edukacyjnej i zawodowej strategii działania na przyszłość.
 
Główne korzyści:
- rozpoznanie mocnych stron na rynku pracy
- dokonanie indywidualnego bilansu kompetencji zawodowych
- konsultacje CV i listu motywacyjnego
- stworzenie biznesplanu
- rozwinięcie umiejętności docierania do jawnego i ukrytego rynku pracy
- budowanie marki osobistej, w tym marki online
- wsparcie w znalezieniu praktyki, stażu, pracy
 
Projekt realizowany jest dla osób, które chcą świadomie planować swój rozwój zawodowy nie czekając, aż po studiach zderzą się z rynkiem pracy, który niekoniecznie musi być przestrzenią łatwą w obsłudze. Zdobywając nowe informacje, rozwijając kolejne umiejętności i przyjmując określone postawy możemy jednak dać sobie szansę na to, aby pracować z przyjemnością, zgodnie z zawodem oraz w warunkach, które zabezpieczą nas finansowo!
 
Pamiętajcie, nie wszystkie złe scenariusze się spełniają, jeżeli dobrze ustawimy swój zawodowy kompas. Razem z nami wyznacz kierunek dla siebie i strzelaj w sam środek tarczy - ustal jakie masz zasoby, popatrz odważnie na to, czego jeszcze Ci brakuje i nad czym warto popracować. Zacznij teraz, bo takie działanie to proces. Gdy zechcesz zacząć dopiero po studiach, możesz niestety zorientować się, że Twoi bardziej świadomi rówieśnicy mogą być już dalej niż Ty. Ile czasu zajmie Ci nadrobienie tego wszystkiego? Nie będziesz mieć wtedy już innych priorytetów i potrzeb?
 
Udział w spotkaniu jest bezpłatny, a czas jaki poświęcasz to zaledwie kilka Twoich wolnych chwil. Potraktuj ten czas jako swoją inwestycję na przyszłość
 
Konsultacje odbywają się online (Teams/Skype). Zapraszamy - liczba miejsc jest ograniczona! W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu: elwira.litaszewska@up.poznan.pl
 

RAMOWY PROGRAM I REGULAMIN ZALICZENIA PRAKTYKI ZAWODOWEJ NA WYDZIALE ROLNICTWA I BIOINŻYNIERII UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU DLA KIERUNKU BIOTECHNOLOGIA

Praktyka jest realizowana przez cztery tygodnie w systemie 6-8 godzin dziennie w zależności od charakteru wykonywanej pracy. Praktyka może się odbywać w okresie wakacyjnym pomiędzy 3 a 6 semestrem studiów (ostateczny termin złożenia dziennika praktyk w dziekanacie to 10 październik po rozpoczęciu semestru 7). Wniosek o odbycie praktyki zawodowej ze zgodą Zakładu Pracy należy złożyć u pełnomocnika ds. praktyk studenckich na kier. biotechnologia w nieprzekraczalnym terminie do 15 maja. Na tej podstawie zostanie wystawiona umowa o odbycie praktyk pomiędzy Uczelnią a samodzielnie wybranym przez studenta Zakładem Pracy. Formularz wniosku oraz wszystkie związane z praktyką dokumenty dostępne są na stronie Uczelni w zakładce: Jakość Kształcenia/ Procedury/ Organizacja studenckich praktyk zawodowych.

Celem praktyki jest wszechstronne zapoznanie się z funkcjonowaniem Zakładu Pracy stosującego metody biotechnologiczne lub pokrewne. Podczas odbywania praktyki Student zobowiązany jest do:

 1. zapoznania się ze strukturą organizacyjną Zakładu, w którym realizuje praktykę;

 2. dokładnego zapoznania się z przepisami BHP obowiązującymi w Zakładzie i ich przestrzegania;

 3. obecności w Zakładzie w godzinach pracy oraz aktywnego uczestnictwa w pracy w stopniu
  i zakresie określonym przez bezpośredniego Opiekuna z ramienia Zakładu;

 4. poznania przebiegu procesów biotechnologicznych/biologicznych realizowanych w Zakładzie;

 5. zapoznania się ze stroną organizacyjną procesów, będących podstawą działalności Zakładu (m.in. przetwórczych, produkcyjnych, utylizacyjnych, usługowych oraz badawczych);

 6. zapoznania się z podstawową dokumentacją prowadzoną w Zakładzie w szczególności dotyczącą prowadzonych badań;

 7. twórczej analizy obserwowanych zjawisk i rozważania możliwości zastosowania lepszych rozwiązań;

 8. prowadzenia dziennika praktyk z wyszczególnieniem wykonywanych czynności podczas praktyki, w pełnym wymiarze godzin.

Odbywając praktykę student osiąga następujące efekty kształcenia:

 1. ma wiedzę dotyczącą potencjału i zakresu wykorzystania biotechnologii;

 2. rozumie znaczenie pracy doświadczalnej i potrafi opisać znaczenie analiz molekularnych i instrumentalnych w badaniach z zakresu biotechnologii;

 3. wykonuje zlecone proste zadania badawcze lub ekspertyzy pod kierunkiem opiekuna naukowego;

 4. potrafi zidentyfikować i poddać standardowej analizie zjawiska i procesy znajdujące zastosowanie w biotechnologii oraz czynniki wpływające na ich przebieg;

 5. podejmuje standardowe działania, z wykorzystaniem odpowiednich metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów, umożliwiające realizację zadań z zakresu biotechnologii;

 6. przeprowadza proste pomiary fizyczne, chemiczne i biologiczne w terenie i w warunkach laboratoryjnych;

 7. rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie;

 8. potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, w tym rolę lidera;

 9. ma świadomość ryzyka i zdolność oceny skutków wykonywanej działalności w tym zagrożeń bezpieczeństwa własnego, współpracowników i środowiska.

Zaliczenia praktyki zawodowej (z wpisem do dziennika praktyk) dokonuje prodziekan dr hab. Daniel Lipiński prof. nadzw., lub za jego zgodą pełnomocnik dziekana ds. praktyk studenckich dr inż. Dorota Weigt. Podstawą zaliczenia są:

 1. pozytywna opinia bezpośredniego Opiekuna z ramienia Zakładu Pracy (wpis w dzienniku praktyk),

 2. potwierdzenie przebiegu praktyki podpisem i pieczęcią Zakładu (wpis w dzienniku praktyk),

 3. opis zajęć przez Studenta w karcie tygodniowej dziennika praktyk, potwierdzony podpisem bezpośredniego Opiekuna z ramienia Zakładu Pracy.

Jak wykryć wirusa? – nowoczesne techniki w diagnostyce wirusów roślin

W dniach 28.09-29.09.2020 roku w Zakładzie Wirusologii i Bakteriologii oraz Centrum Badań Organizmów Kwarantannowych, Inwazyjnych i Genetycznie Zmodyfikowanych  w Instytucie Ochrony Roślin-PIB w Poznaniu odbędą się warsztaty dla studentów dotyczące diagnostyki wirusów RNA oraz mikroskopii elektronowej ,, Jak wykryć wirusa? – nowoczesne techniki w diagnostyce wirusów roślin " .Współorganizatorem wydarzenia jest Komitet Biologii Molekularnej PAN. Warsztaty mają charakter popularnonaukowy. W programie przewidziano zarówno wykłady, jak i zajęcia praktyczne. W trakcie warsztatów odbędzie się konkurs z nagrodami!

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Zapraszamy studentów kierunków przyrodniczych od II-V roku studiów oraz młodych pracowników naukowych. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby, które brały udział w poprzednich edycjach warsztatów nie mogą wziąć udziału po raz kolejny. Warsztaty zostaną zorganizowane z zachowaniem wszystkich zasad sanitarnych.

Chętnych do wzięcia udziału w szkoleniu proszę o email: beatahasiow@tlen.pl.
Proszę podać imię i nazwisko, uczelnię i rok studiów.

Dr hab. Beata Hasiów-Jaroszewska, prof. IOR-PIB