STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU ROLNICTWA I BIOINŻYNIERII NA LATA 2016-2022

Skład zespołu przygotowującego strategię rozwoju:
Prof. dr hab. Anna Kryszak – Dziekan Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii
Prof. dr hab. Andrzej Blecharczyk - Prodziekan Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii
Prof. dr hab. Wojciech Owczarzak – Prodziekan Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii
dr hab. Daniel Lipiński, prof. nadzw.- Prodziekan Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii
dr hab. Piotr Rybacki - Prodziekan Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii

Organy opiniujące projekt strategii:
Wydziałowa Komisji ds. Organizacji i Rozwoju
Wydziałowa Komisja ds. Nauki
Wydziałowa Komisja ds. Studiów
Wydziałowa Komisja ds. Kadr Naukowych

Informacje ogólne:
Uczelnia: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań www.puls.edu.pl
Jednostka organizacyjna: Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii

Władze Wydziału:
Dziekan: prof. dr hab. Anna Kryszak
Prodziekani: prof. dr hab. Andrzej Blecharczyk
 prof. dr hab. Wojciech Owczarzak
dr hab. Daniel Lipiński, prof. nadzw
dr hab. Piotr Rybacki

Dziekanat:
ul. Wojska Polskiego 28
60-637 Poznań
tel. (61) 848-7093
e-mail: dziekwrl@up.poznan.pl

1. PREZENTACJA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ

1.1. Dane ogólne o historii Wydziału

Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii wraz z Wydziałem Leśnym są najstarszymi wydziałami obecnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Jednostki te jako Wydział Rolniczo-Leśny stanowiły jeden z trzech wydziałów założycielskich Uniwersytetu Poznańskiego powołanego do życia w 1919 roku.

Tradycja kształcenia rolniczego na poziomie wyższym w Wielkopolsce ma jednak historię dłuższą, ponieważ jej początki sięgają Szkoły Rolniczej im. Haliny w Żabikowie, założonej w 1870 roku.

Dzisiejszy Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii samodzielność uzyskał w ramach Uniwersytetu Poznańskiego rozporządzeniem Ministra Oświaty z dnia 27.09.1949 roku, kiedy dawny tradycyjny Wydział Rolniczo-Leśny uległ podziałowi na dwa równoległe wydziały: Wydział Rolniczy i Wydział Leśny. Rozporządzeniem Min. Oświaty z dnia 23.09.1951 nazwa Wydziału uległa zmianie na Wydział Rolny.

W listopadzie 1951 roku rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17.09.1951 r. Wydział przeszedł w struktury utworzonej Wyższej Szkoły Rolniczej. Następnie w latach 1956 do 2010 Wydział funkcjonował ponownie pod nazwą Wydział Rolniczy.

Osiągnięty w tych latach rozwój kadrowy, a szczególnie poszerzenie obszaru badań i stosowanych metod empirycznych uzasadniło zmianę nazwy jednostki na Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii (Uchwała 156/2010 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 20.10.2010).

W okresie blisko 100 lat istnienia Jednostka ulegała wielu zmianom organizacyjnym, dostosowując zarówno ofertę dydaktyczną, jak i badawczą do potrzeb rynku i nowych uwarunkowań. W tym czasie Wydział przekazał też część kadry oraz wyposażenia laboratoryjnego na rzecz nowo utworzonych, w sumie pięciu, wydziałów Uczelni.

1.2 Działalność dydaktyczna

Dotychczas studia na Wydziale ukończyło ponad 22 500 absolwentów, w tym blisko 21000 z dyplomem magisterskim, ponad 9100 z dyplomem inżynierskim oraz ponad 400 z dyplomem licencjackim.

Stopniowe poszerzanie zakresu badań naukowych i w konsekwencji tego możliwości oferty dydaktycznej spowodowało utworzenie, obok rolnictwa, nowych kierunków studiów: inżynieria rolnicza, ochrona środowiska, biotechnologia, informatyka i agroinżynieria, ekoenergetyka. Powołanie tych kierunków skutkowało wzrostem zainteresowania studiami na naszym Wydziale.

Aktualnie na wszystkich kierunkach studia prowadzone są w systemie dwustopniowym: pierwszego stopnia – inżynierskie, drugiego stopnia – magisterskie.

Na studiach pierwszego stopnia kierunku rolnictwo słuchacze mogą wybrać jedną z trzech specjalności: agronomia, hodowla roślin i nasiennictwo oraz ochrona roślin.

Na studiach drugiego stopnia studenci każdego kierunku mają prawo wyboru specjalizacji. Możliwość wyboru specjalności i specjalizacji warunkowana jest liczebnością kandydatów.

W roku akademickim 2014/2015 na kierunkach prowadzonych przez Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii studiowało blisko 1 900 słuchaczy, z tego na studiach stacjonarnych – ponad 1 500, a według kierunków: Rolnictwo - 292, Inżynieria Rolnicza - 47, Technika rolnicza i leśna - 80, Ochrona Środowiska - 276, Biotechnologia - 409, Ekoenergetyka - 322, Informatyka i agroinżynieria - 107, a na studiach niestacjonarnych - ponad 360, z tego: Rolnictwo - 190, Inżynieria Rolnicza - 48, Technika rolnicza i leśna - 16, Ochrona Środowiska - 36 , Ekoenergetyka - 73. Zauważalna jest tendencja nieznacznego zmniejszonego zainteresowania studiami stacjonarnymi, szczególnie na kierunku Ochrona Środowiska, na kierunku Inżynieria Rolnicza utrzymuje się na stosunkowo niskim, ale stabilnym poziomie, natomiast utrzymuje się zwiększone zainteresowanie studiami niestacjonarnymi na kierunku Rolnictwo.

W ramach Studiów Doktoranckich (SD) słuchacze przygotowują prace i uzyskują stopnie naukowe w dziedzinie nauk rolniczych i w dyscyplinach, w których Wydział posiada uprawnienia. Studia te są prowadzone w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. W roku akademickim 2015/2016 na studiach III0- doktoranckich: stacjonarnych było 44 + 15 (przedłużenia) słuchaczy i na studiach niestacjonarnych –

9 + 2 (przedłużenia). Większość doktorantów przeprowadza przewody doktorskie na naszym Wydziale i uzyskuje stopień naukowy doktora nauk rolniczych w zakresie jednej z czterech uprawnionych dyscyplin. Posiadanie uprawnień do doktoryzowania sprawia, iż coraz częściej na naszym Wydziale prowadzone są procedury związane z uzyskaniem stopnia doktora przez kandydatów z innych jednostek naukowych.

1.3 Struktura

W roku 2016 Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii tworzą następujące jednostki (Tabela 1):

Tabela 1. Jednostki organizacyjne Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii

Dziekanat Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii

Katedra Agronomii

Katedra Biochemii i Biotechnologii

Katedra Chemii Rolnej i Biogeochemii Środowiska

Katedra Genetyki i Hodowli Roślin

Katedra Gleboznawstwa i Ochrony Gruntów

Katedra Łąkarstwa i Krajobrazu Przyrodniczego

Katedra Metod Matematycznych i Statystycznych

Katedra Mikrobiologii Ogólnej i Środowiskowej

Instytut Inżynierii Biosystemów

 

1.4. Kadry

Na Wydziale Rolnictwa i Bioinżynierii, na dzień 31.12.2015, zatrudnionych było 142 nauczycieli akademickich, w tym 71 samodzielnych pracowników nauki, a wśród nich 43 profesorów tytularnych.

Ponadto, na Wydziale zatrudnionych jest 43 pracowników inżynieryjno - technicznych, 2 - obsługi, i 7 - administracyjnych. Prace badawcze i kształcenie wspomaga 53 Doktorantów, przygotowujących swoje dysertacje w samodzielnych jednostkach Wydziału.

Wszystkie 9 samodzielnych jednostek ma duży potencjał kadrowy, a liczba zatrudnionych w nich pracowników naukowo - dydaktycznych i dydaktycznych waha się od 7 do 31. W większości jednostek zatrudnionych jest co najmniej 5 samodzielnych pracowników, a w trzech od 12 do15 osób z tym statusem. Dużą siłę kadrową Wydziału potwierdza blisko 30% udział profesorów tytularnych w grupie nauczycieli akademickich.

1.5 Baza materialna

Na bazę dydaktyczno-naukową Wydziału składają się sale wykładowe (w użytkowaniu ogólnouczelnianym), ćwiczeniowe, laboratoria i pracownie.

Wszystkie samodzielne jednostki posiadają swoje sale ćwiczeniowe i seminaryjne wyposażone w aparaturę multimedialną oraz wyposażone w aparaturę specjalistyczną pracownie lub laboratoria.

Bazę materialną stanowi nowoczesny obiekt „Biocentrum” o łącznej powierzchni dydaktyczno-laboratoryjnej wynoszącej ponad 5000 m2, w którym są zlokalizowane: Katedra Agronomii, Katedra Biochemii i Biotechnologii, Katedra Genetyki i Hodowli Roślin, Katedra Łąkarstwa i Krajobrazu Przyrodniczego. Ponadto po gruntownym remoncie został oddany do użytku obiekt Katedry Chemii Rolnej i Biogeochemii Środowiska, a ciągłej modernizacji ulega budynek Instytutu Inżynierii Biosystemów. Aktualnie remontowi podlega hala maszyn IIB. Sytuacja lokalowa pozostałych jednostek jest w ogólności dobra i nie stanowi czynnika utrudniającego ich rozwój.

Katedry: Agronomii, Chemii Rolnej i Biogeochemii Środowiska, Genetyki i Hodowli Roślin oraz Łąkarstwa i Krajobrazu Przyrodniczego prowadzą terenowe stacje doświadczalne, w których realizują badania naukowe i praktyki dyplomowe również inne jednostki Wydziału. Część stacji dysponuje miejscami noclegowymi, laboratoriami i pomieszczeniami, w których odbywają się także wybrane zajęcia dydaktyczne.

1.6 Działalność naukowo-badawcza

Badania realizowane przez pracowników Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii koncentrują się wokół zagadnień zgodnych z kierunkami kształcenia.

Problematyka badawcza podejmowana przez jednostki Wydziału jest realizowana w ponad 130 tematach badawczych w ramach: badań młodych naukowców, badań statutowych, projektów badawczych finansowanych przez NCN, NCBiR, NFOŚiGW, jednostki budżetowe np. MRiRW, projektów dofinasowanych z Funduszy strukturalnych UE, międzynarodowych projektów badawczych, umownych tematów badawczych i usługowych.

Tematyka badawcza nawiązuje m.in. do: Krajowego Programu Badań, strategii Europa 2020, programu ramowego UE dotyczącego badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020”, rządowego programu „Odnawialne Źródła Energii” oraz wieloletniego programu dotyczącego białka „Ulepszanie krajowych źródeł białka roślinnego, ich produkcji, systemu obrotu i wykorzystania w paszach”.

Głównymi kierunkami badań prowadzonych na Wydziale są:

  • Zrównoważony rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich w warunkach stosowania nowoczesnych technologii produkcji, z zachowaniem walorów środowiska przyrodniczego, dobrostanu zwierząt oraz wysokiej jakości produkcji rolniczej

  • Inżynieria rolnicza, ekoenergetyka i odnawialne źródła energii, biometria i agrotronika

  • Biochemia, biologia molekularna oraz biotechnologia roślin i zwierząt, biotechnologia medyczna i farmaceutyczna”.

Tabela 2. Problematyka badawcza realizowana przez jednostki WRiB

Jednostka

Tematyka badawcza

Katedra Agronomii

Doskonalenie technologii zapewniających bezpieczeństwo żywności i środowiska, surowce dla przetwórstwa i biomasę energetyczną

Katedra Biochemii i Biotechnologii

Wykorzystanie metod biologii molekularnej, biochemii i inżynierii genetycznej w badaniach i diagnostyce organizmów żywych

Katedra Chemii Rolnej i Biogeochemii Środowiska

Opracowanie strategii ograniczającej presję pierwiastków biogennych i śladowych na środowisko

Katedra Genetyki i Hodowli Roślin

Tworzenie nowej zmienności roślin uprawnych oraz jej analiza i ocena przy pomocy metod genetycznych, biotechnologicznych i hodowlanych

Katedra Gleboznawstwa i Ochrony Gruntów

Ocena stanu gleb uprawnych i antropogenicznych zmienionych w agroekosystemach Wielkopolski oraz sposoby poprawy ich żyzności

Katedra Łąkarstwa i Krajobrazu Przyrodniczego

Wielofunkcyjność użytków zielonych i zbiorowisk trawiastych w rolnictwie, ochronie środowiska i krajobrazie przyrodniczym.

Katedra Metod Matematycznych i Statystycznych

Teoria i zastosowanie metod statystycznych w naukach przyrodniczych

Katedra Mikrobiologii Ogólnej i Środowiskowej

Wpływ czynników środowiska na stan mikrobiologiczny wybranych ekosystemów

Instytut Inżynierii Biosystemów

Metody badań i środki inżynierii rolniczej w doskonaleniu produkcji w sektorze rolno-spożywczym

 

Aktywność naukowa, dorobek i osiągnięcia pracowników Wydziału stanowiły podstawę ubiegania się o kolejne uprawnienia nadawania stopni naukowych. Obecnie Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii posiada uprawnienia w dziedzinie nauk rolniczych do doktoryzowania w dyscyplinach: agronomia, inżynieria rolnicza, biotechnologia oraz ochrona i kształtowanie środowiska, natomiast do habilitowania w dyscyplinach: agronomia oraz inżynieria rolnicza. Do końca 2015 roku na Wydziale przeprowadzono 662 przewody doktorskie i 175 habilitacyjne.

1.7 Finanse

Na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu prowadzone jest scentralizowane zarządzanie, stąd podstawowe decyzje dotyczące zatrudnienia i finansów pozostają w gestii Uczelni.

Działalność wydziałów, głównie w zakresie badań, finansowana jest z dotacji na utrzymanie potencjału naukowo-badawczego, dotacji na rozwój młodych naukowców oraz środków pozyskiwanych w drodze konkursów na granty i różne projekty badawcze, a także badań umownych. W 2015 roku środki na badania będące w dyspozycji Wydziału przekroczyły 12,5 mln zł. Wydział dysponuje ponadto, na podstawie decyzji Rektora, funduszem pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, która w 2015 roku wyniosły ok. 2 mln zł.

2. MISJA WYDZIAŁU ROLNICTWA I BIOINŻYNIERII

Najważniejszymi celami działalności Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii są:

- kształcenie wysoko wykwalifikowanych kadr dla gospodarki;

- upowszechnianie wiedzy, postępu biologicznego i technologicznego;

- prowadzenie badań naukowych w obszarze agronomii, biotechnologii, inżynierii rolniczej oraz ochrony i kształtowania środowiska.

Zadania te realizowane są przez stałe doskonalenie programów nauczania i aktywny udział Wydziału w badaniach naukowych finansowanych przez organy administracji rządowej i samorządowej, programy międzynarodowe i podmioty gospodarcze.

3. Wizja Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii

Wizja Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii obejmuje priorytetowe działania w zakresie kształcenia, prac badawczych, rozwoju kadry naukowej, rozbudowy bazy materialnej i doskonalenia strony organizacyjnej Wydziału.

Celem wymienionych działań jest zapewnienie wysokiej jakości badań naukowych oraz oferowanej przez Wydział dydaktyki na wszystkich poziomach kształcenia.

Wydział jest organizmem skupiającym samodzielne jednostki charakteryzujące się dużym zróżnicowaniem pod względem specjalności naukowych i metod powiększania kompendium wiedzy. Interdyscyplinarny charakter kształcenia i badań naukowych wymusza ścisłą współpracę z zespołami innych wydziałów w celu spełnienia oczekiwań studentów i kształtowania pełnej sylwetki absolwenta na wszystkich sześciu realizowanych obecnie kierunkach studiów.

Cele i zadania wynikające z misji Wydziału powinny umożliwić rozwijanie nowych kierunków badań i kształcenia, a tworzenie oferty edukacyjnej Wydziału powinno odbywać się we współpracy z instytucjami państwowymi, gospodarczymi i społecznymi dla utrzymania podobnej do obecnej liczby studiujących. Za kluczowe uznaje się badania i kierunki kształcenia, które wychodzą naprzeciw potrzebom kraju i zwiększają szanse pozyskiwania środków finansowych.

4. Strategia rozwoju Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii

Podstawą strategii Wydziału jest przyjęta przez Senat w dniu 24 lutego 2016 (Uchwała 345/2016) Senatu UP w Poznaniu Strategia Rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu na lata 2016-2022.

Strategia jest ściśle powiązana z aktualną i prognozowaną sytuacją gospodarczą, ekonomiczną i demograficzną kraju.

4.1. Analiza SWOT

Podstawą budowy strategii rozwoju Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii, jego zdolności do działania i rozwoju jest analiza jego potencjału naukowo-dydaktycznego, bazy materialnej uwzględniająca aktualne uwarunkowania otoczenia.

 

Tabela 3. Analiza SWOT Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii

 

MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

Czynniki wewnętrzne

1.Liczna i wysoko wykwalifikowana kadra naukowa

2. Bogata i poszerzana sukcesywnie oferta dydaktyczna i badawcza

3. Największa wśród podobnych wydziałów baza doświadczalna

4. Wzrastająca aktywność i skuteczność w pozyskiwaniu środków na badania

5. Systemy umożliwiające mobilność studentów i pracowników

6.Rzetelność zawodowa, sukcesy w postępowaniach awansowych, brak spraw w komisjach dyscyplinarnych

 

1.Skromna oferta dla studentów zagranicznych

2. Zmniejszająca się mobilność kadry naukowej

3. Niewystarczające wykorzystywanie możliwości współpracy między jednostkami

4. Niekorzystna struktura wiekowa pracowników naukowo-dydaktycznych

 

 

SZANSE

ZAGROŻENIA

Czynniki zewnętrze

1.Wzrastajace zainteresowanie Wydziałem studentów i doktorantów z zagranicy

2. Możliwość podejmowania zadań dydaktycznych i naukowych we współpracy z innymi uczelniami Poznania

3. Wzrost zainteresowania podmiotów gospodarczych finansowaniem badań naukowych

4. Pozyskiwanie z sukcesem środków z Europejskich Funduszy Społecznych na studenckie staże zawodowe, pozwalające poszerzyć kompetencje i umiejętności w ramach studiowanego kierunku

1.Niż demograficzny

2.Konkurekcyjność większych uniwersytetów krajowych i zagranicznych

3.Niestabilność kryteriów uwzględnianych przy przyznawaniu dotacji dydaktycznej

 

4.2. Karta celów strategicznych

Tabela 4. Karta celów strategicznych Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii

Obszar

Strategiczny

Cel strategiczny

Działania i decyzje

DYDAKTYKA

Stworzenie kompleksowej i przejrzystej oferty edukacyjnej zgodnej z potrzebami społeczno-gospodarczymi

- Weryfikowanie programów studiów w zakresie nabycia efektów przydatnych w przyszłej pracy zawodowej absolwenta

- Aplikowanie o środki finansowe na wzmocnienie potencjału dydaktycznego

- Aktywne włączenie się w prowadzone na Uczelni różne formy kształcenia ustawicznego, np. uniwersytetu trzeciego wieku

-Wprowadzenie kursów i szkoleń

-Uruchomienie nowych studiów podyplomowych zgodnie z potrzebami rynku

 

Doskonalenie procesu kształcenia

-Rozwój bazy dydaktycznej

- Ewaluacja planów i programów studiów

-Podnoszenie atrakcyjności oferty dydaktycznej poprzez zwiększenie , a przynajmniej utrzymanie na dotychczasowym poziomie, ilości i jakości zajęć terenowych we współpracy z różnymi podmiotami gospodarczymi

- Szersze włączenie studentów do udziału w badaniach naukowych (szczególnie prowadzonych w powiązaniu z interesariuszami zewnętrznymi), a przez to w publikowaniu ich wyników

- Możliwość uzyskiwania certyfikatów w oparciu o zdobytą wiedzę

-Wspieranie studenckiego ruchu naukowego i kulturalnego, współpraca z samorządem studenckim

- Zwiększenie wpływu studentów na doskonalenie programów studiów poprzez aktywny udział w kierunkowych komisjach ds. jakości kształcenia

- Zwiększenie aktywności studentów w działalności organizacyjnej Wydziału

 

Internacjonalizacja kształcenia

-Uruchomienie i rozwój kształcenia w języku angielskim, szczególnie na studiach II stopnia i studiach doktoranckich, jako oferty dla studentów polskich i zagranicznych

-Popularyzowanie wyjazdów na studia zagraniczne w ramach programu ERASMUS+

 

Rozwój kompetencji wyróżniających absolwenta na rynku pracy

- Rozszerzenie form kształcenia o aspekty dotyczące realizowanego kierunków studiów umożliwiające nabycie dodatkowych praktycznych umiejętności zawodowych

- Wzmocnienie roli pełnomocników praktyk w organizowaniu staży studenckich prowadzonych w ramach Funduszy Europejskich

 

Podniesienie poziomu studiów doktoranckich

- Uatrakcyjnienie zajęć na studiach doktoranckich

- Motywowanie doktorantów do złożenia w ciągu dwóch lat od rozpoczęcia studium grantu dla młodych naukowców

- Zwiększenie liczby staży krajowych i zagranicznych odbywanych przez doktorantów

- Zwiększenie aktywności publikacyjnej doktorantów

 

Podniesienie atrakcyjności Wydziału dla absolwentów szkół

- Uatrakcyjnienie strony internetowej Wydziału

- Rozszerzenie promocji wśród uczniów szkół średnich

- Nawiązywanie zformalizowanej współpracy ze szkołami średnimi

- Kontynuacja dotychczasowych form promocji: dystrybucja materiałów reklamowych, przygotowanie warsztatów w ramach Nocy Naukowców, Festiwalu Nauki itp.

- Wykorzystanie do promocji Wydziału nowoczesnych form przekazu, np. media społecznościowe (Facebook)

 

NAUKA

Zwiększenie umiędzynarodowienia działalności naukowej

- Nawiązywanie i rozwijanie współpracy naukowej i dydaktycznej z wiodącymi jednostkami w kraju i zagranicą

- Motywowanie pracowników do odbywania naukowych wyjazdów, staży naukowych

- Motywowanie pracowników do publikowania wyników badań w międzynarodowych czasopismach

- Promowanie prac doktorskich prowadzonych we współpracy z otoczeniem gospodarczym

- Wsparcie pracowników do tworzenia konsorcjów czy innej formuły zespołów niezbędnych do aplikowania o granty ze środków zagranicznych

- Wprowadzenie wymogu długoterminowego stażu w zagranicznym ośrodku naukowym

 

Współpraca z podmiotami gospodarczymi

- Wspieranie tworzenia zespołów badawczych spośród pracowników Wydziału i Uczelni, a także we współpracy z podmiotami zewnętrznymi zorientowanych zadaniowo na badania wieloaspektowe umożliwiające ubieganie się o granty badawcze

- Wspieranie badań posiadających dużą wartość poznawczą

- Promocja uzyskanych wyników badań i wzmożenie transferu wiedzy, ich popularyzacja i upowszechnianie do praktyki rolniczej

- Upowszechnianie oferty usług badawczych, eksperckich i edukacyjno-szkoleniowych dla jednostek gospodarczych

- Wykorzystanie potencjału Rolniczych Zakładów Doświadczalnych w badaniach wdrożeniowych

 

Wzrost jakości dyskusji naukowej

- Reaktywacja seminariów wydziałowych jako formy dyskusji naukowej

- Obowiązek przedstawiania na zebraniach katedralnych wyników prowadzonych badań na potrzeby pracy awansowej

 

Dążenie do osiągnięcia jak najwyższej kategorii wg kryteriów MNiSW

- Prowadzenie działań dla uzyskania Kategorii A w ocenie parametrycznej

- Rozszerzenie uprawnień do nadawania stopni i tytułów naukowych

 

KADRY

Powiązanie polityki kadrowej z prowadzonymi kierunkami studiów i posiadanymi uprawnieniami

- Utrzymanie minimum kadrowego dla posiadanych uprawnień

- Zatrudnianie pracowników naukowych z uwzględnieniem potrzeb minimów kadrowych

 

Wspieranie rozwoju naukowego pracowników w celu dostosowania się do zmian demograficznych i w strukturze kadrowej

- Wspieranie adiunktów do ubiegania się w oparciu o posiadany dorobek naukowy o stopień doktora habilitowanego, szczególnie w zakresie posiadanych uprawnień

- Motywowanie adiunktów ze stopniem doktora habilitowanego do szybkiego uzyskania tytułu profesora

- Uniezależnienie uzyskiwania tytułów naukowych od pensum dydaktycznego jednostek naukowo-dydaktycznych Wydziału

 

Optymalizacja obciążenia dydaktycznego pracowników

- Dostosowanie obciążeń dydaktycznych nauczycieli do zakresu merytorycznego kształcenia na prowadzonych kierunkach studiów

- Równomierne obciążenie pracowników Wydziału czynnościami organizacyjno-administracyjnymi

 

Uwzględnianie osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych w systemie awansów, wynagrodzeń i wyróżnień na podstawie ustalonych kryteriów i procedur

- Dopracowanie systemu nagradzania pracowników zgodnie z osiągnięciami naukowymi oraz zaangażowaniem w prace organizacyjne na Wydziale

INFRASTRUKTURA

Doskonalenie i utrzymanie w pełnej przydatności bazy materialnej

- Odnowienie i modernizacja obiektów Instytutu Inżynierii Biosystemów (hali maszyn)

- Doposażanie jednostek w nowoczesną aparaturę i zwiększenie stopnia jej wykorzystania

 

ZARZĄDZANIE

Przygotowanie Wydziału do przeprowadzenia procesu decentralizacji

- Dostosowanie struktury organizacyjnej Wydziału do zmian decentralizacyjnych

- Analiza programów kształcenia oraz racjonalizacja ich realizacji

- Optymalizacja form kształcenia i planów zajęć pod kątem możliwie równomiernego zaangażowania pracowników we wszystkich katedrach Wydziału

- Tworzenie mechanizmów sprzyjających integracji jednostek w zakresie nauki

 

Wzmocnienie prestiżu Wydziału

- Promocja Wydziału

- Wzmocnienie nowatorskich i innowacyjnych badań zgodnych z profilami badawczymi realizowanymi przez jednostki Wydziału i wprowadzanie ich wyników do praktyki

 

 

Nadrzędnym celem strategicznym Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii jest dalszy intensywny rozwój i pozytywny wizerunek, które pozwolą na uzyskanie wyższej Kategorii A w ocenie parametrycznej. Biorąc pod uwagę wyniki ostatniej bardzo dobrej oceny (instytucjonalnej) działalności Wydziału przeprowadzonej przez Polskiej Komisji Akredytacyjnej, oceny parametrycznej (Kat. B) oraz rankingów obejmujących m.in. osiągniecia naukowo-badawcze, dydaktyczne, a przy uwzględnieniu obecnego potencjału Wydziału należy sądzić, iż cele wyznaczone w „Strategii Rozwoju WRiB” są możliwe do osiągnięcia.