Postępowania habilitacyjne

Zuzanna Sawinska

Skład Komisji habilitacyjnej
 
1. przewodniczący komisji-prof. Andzej Kotecki-Uniwersytet Pzyrodniczy we Wroclawiu,
2. sekretaz komisji-dr hab. Agnieszka Mocek-Płóciniak-Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
3. recenzent komisji-prof. Bogdan Kulig-Uniwersytet Rolniczy w Krakowie,
4. recenzent komisji-prof. Kzysztof Jankowski-Uniwersytet Warmiisko-Mazurski w Olsztynie,
5. recenzent komisji-dr hab. Piotr Szulc-Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
6. czlonek komisji-prof. Zbigniew Skinder-Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy,
7. czlonek komisji-prof. Jan Kryszak-Uniwersytet Pzyrodniczy w Poznaniu,
 
Harmonogram postępowania habilitacyjnego Pani dr inż. Zuzanny Sawińskiej w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie agronomia
 
25.10.2018 rok – data wszczęcia przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów postępowania habilitacyjnego dr inż. Zuzanny Sawińskiej.
14.12.2018 rok – podjęcie uchwały Rady Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w sprawach: przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr inż. Zuzanny Sawińskiej oraz powołania trzech członków komisji habilitacyjnej (w tym recenzenta i sekretarza).
04.02.2019 rok – powołanie komisji habilitacyjnej przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów, na podstawie art. 18a ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2017 r. poz. 1789).
18.02.2019 rok – wysłanie powiadomienia do członków o powołaniu do komisji habilitacyjnej dr inż. Zuzanny Sawińskiej wraz z pełną dokumentacją.
25.03.2019 rok – planowany termin sporządzenia recenzji osiągnięcia naukowego oraz aktywności naukowej dr inż. Zuzanny Sawińskiej.
09.04 lub 11.04.2019 rok – planowany termin posiedzenia komisji habilitacyjnej i podjęcia uchwały zawierającej opinię w sprawie nadania lub odmowy nadania dr inż. Zuzannie Sawińskiej stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie agronomia wraz z uzasadnieniem.
19.04.2019 rok – planowany termin przekazania uchwały komisji habilitacyjnej wraz z pełną dokumentacją Dziekanowi Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
26.04.2019 rok – planowany termin podjęcia uchwały przez Radę Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii w sprawie nadania lub odmowy nadania dr inż. Zuzannie Sawińskiej stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie agronomia.
 

Zenon Grześ

Harmonogram postępowania habilitacyjnego dr. inż. Zenona Grzesia z Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

27.11.2018 r.– Wniosek dr. inż. Zenona Grzesia skierowany do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie inżynieria rolnicza wraz z załącznikami (6 szt.).
08.02.2019 r. – Uchwała Rady Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii UPP w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. inż. Zenona Grzesia oraz powołanie trzech członków komisji habilitacyjnej (w tym recenzenta i sekretarza).
04.03.2019 r. – Powołanie komisji habilitacyjnej przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów na podstawie art. 18 a ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1789) w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr. inż. Zenona Grzesia w dziedzinie nauk rolniczych, w dyscyplinie inżynieria rolnicza.
20.03.2019 r.
    1. Powiadomienie przez sekretarza, drogą elektroniczną, wszystkich członków komisji o powołaniu do komisji habilitacyjnej oraz przesłanie pełnej dokumentacji.
    2. Przesłanie przez Dziekana/Przew. Dziekanowi Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii UPP pełnej dokumentacji postępowania habilitacyjnego w wersji papierowej do wszystkich członków komisji wraz ze stosowną umową i rachunkiem dotyczącym wynagrodzenia.
22.04.2019 r. – Termin nadsyłania recenzji osiągnięcia naukowego (dzieła jako przedmiotu habilitacji) oraz pozostałej aktywności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej.
30.04.2019 r. – Rozesłanie przez sekretarza, drogą elektroniczną, recenzji do wszystkich członków komisji habilitacyjnej.
do 15.05.2019 r. – Posiedzenie komisji habilitacyjnej i podjęcie uchwały zawierającej opinię w sprawie nadania lub odmowy nadania dr inż. Zenonowi Grzesiowi stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie inżynieria rolnicza wraz z uzasadnieniem.
do 17.05.2019 r. – Przekazanie Dziekanowi Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii UPP uchwały komisji habilitacyjnej wraz z pełną dokumentacją.
24.05.2019 r. – Podjęcie uchwały przez Radę/RN w sprawie nadania lub odmowy nadania dr. inż. Zenonowi Grzesiowi stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie inżynieria rolnicza.

Wniosek
Autoreferat
Pismo
Uchwała RW, Uchwała Komisji, Uzasadnienie

Agnieszka Faligowska

Skład Komisji habilitacyjnej

1. Przewodniczący komisji - prof. dr hab. Marcin Kozak - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
2. Sekretarz Komisji - dr hab. Michał Kwiatek - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
3. Recenzent komisji - prof. dr hab. inż. Bogdan Kulig - Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
4. Recenzent komisji - prof. dr hab. Dorota Bobrecka-Jamro - Uniwersytet Rzeszowski
5. Recenzent komisji - dr hab. Robert Idziak - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
6. Członek komisji - prof. dr hab. Jerzy Księżak -Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, Państwowy Instytut Badawczy
7. Członek komisji - prof. dr hab. Jean Bernard Diatta - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Harmonogram postępowania habilitacyjnego – dr A. Faligowskiej:

27 listopada 2018 r. - wszczęcie postępowania
4 marca 2019 r. - powołanie komisji
19 marca 2019 r. - powiadomienie członków o powołaniu do Komisji habilitacyjnej dr. A. Faligowskiej oraz przesłanie pełnej dokumentacji
22 kwietnia 2019 r. - termin nadsyłania recenzji osiągnięcia naukowego oraz aktywności naukowej dr. A. Faligowskiej.
14 maja 2019 r. – posiedzenie Komisji habilitacyjnej i podjęcie Uchwały zawierającej opinię w sprawie nadania lub odmowy nadania dr A. Faligowskiej i stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie agronomia wraz z uzasadnieniem.
20 maja 2019 r. – przekazanie uchwały Komisji habilitacyjnej wraz z pełną dokumentacją Dziekanowi Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii UP w Poznaniu.
24 maja 2019 r. - podjęcie uchwały przez Radę Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii UP w Poznaniu w sprawie nadania lub odmowy nadania dr A. Faligowskiej stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie agronomia.

Wniosek
Autoreferat PL, EN
Protokół Komisji
Pismo
Uchwała RW
Uchwała Komisji
Uzasadnienie

 

Małgorzata Łochyńska

Skład Komisji habilitacyjnej
  
1. przewodniczący komisji-prof. Andrzej Kotecki - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,
2. sekretarz komisji - dr hab. Renata Gaj - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
3. recenzent komisji - dr hab. Piotr Latocha – SGGW Warszawa,
4. recenzent komisji - dr hab. Grzegorz Nowak Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,
5. recenzent komisji prof. Hubert Waligóra -Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
6. członek komisji - prof. Krystyna Bojarczuk – Instytut Dendrologii PAN w Kórniku,
7. członek komisji- dr hab. Ireneusz Kowalik -Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,

Harmonogram postępowania habilitacyjnego Pani dr Małgorzaty Łochyńskiej w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie agronomia

16 styczna 2019 rok – data wszczęcia przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów postępowania habilitacyjnego dr Małgorzaty Łochyńskiej.
08.02.2019 rok – podjęcie uchwały Rady Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w sprawach: przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Małgorzaty Łochyńskiej oraz powołania trzech członków komisji habilitacyjnej (w tym recenzenta i sekretarza).
1.04.2019 rok – powołanie komisji habilitacyjnej przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów, na podstawie art. 18a ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2017 r. poz. 1789).
09.04.2019 rok – wysłanie powiadomienia do członków o powołaniu do komisji habilitacyjnej dr Małgorzaty Łochyńskiej wraz z pełną dokumentacją.
06.05.2019 rok – planowany termin sporządzenia recenzji osiągnięcia naukowego oraz aktywności naukowej dr Małgorzaty Łochyńskiej.
20.05.2019 rok – planowany termin posiedzenia komisji habilitacyjnej i podjęcia uchwały zawierającej opinię w sprawie nadania lub odmowy nadania dr Małgorzacie Łochyńskiej stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie agronomia wraz z uzasadnieniem.
17.06.2019 rok – planowany termin przekazania uchwały komisji habilitacyjnej wraz z pełną dokumentacją Dziekanowi Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
28.06.2019 rok – planowany termin podjęcia uchwały przez Radę Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii w sprawie nadania lub odmowy nadania dr Małgorzacie Łochyńskiej stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie agronomia.

Wniosek
Autoreferat
Protokół
Pismo
Uchwała RW
Uchwała Komisji
Uzasadnienie

 

Gniewko Niedbała

Marlena Szalata

Grzegorz Bartnik

Harmonogram postępowania habilitacyjnego dr. Grzegorza Bartnika w dziedzinie nauk rolniczych, w dyscyplinie inżynieria rolnicza

5.03.2019 r. – data wszczęcia przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów postępowania habilitacyjnego dr. Grzegorza Bartnika.
22.03.2019 r. – podjęcie uchwały Rady Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w sprawach: przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr. Grzegorza Bartnika oraz powołania trzech członków komisji habilitacyjnej (w tym recenzenta i sekretarza).
6.05.2019 r. – powołanie komisji habilitacyjnej przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów, na podstawie art. 18a ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2017 r. poz. 1789).
23.05.2019 r. – wysłanie powiadomienia do członków o powołaniu do komisji habilitacyjnej dr. Grzegorza Bartnika wraz z pełną dokumentacją.
17.06.2019 r. – planowany termin sporządzenia recenzji osiągnięcia naukowego oraz aktywności naukowej dr. Grzegorza Bartnika.
24.06.2019 r. – planowany termin posiedzenia komisji habilitacyjnej i podjęcia uchwały zawierającej opinię w sprawie nadania lub odmowy nadania dr. Grzegorzowi Bartnikowi stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie inżynieria rolnicza wraz z uzasadnieniem.
27.06.2019 r. – planowany termin przekazania uchwały komisji habilitacyjnej wraz z pełną dokumentacją Dziekanowi Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
28.06.2019 r. lub 5.07.2019 r. – planowany termin podjęcia uchwały przez Radę Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii w sprawie nadania lub odmowy nadania dr. Grzegorzowi Bartnikowi stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie inżynieria rolnicza.

Skład Komisji
Wniosek
Autoreferat
Pismo
Uchwała
Uzasadnienie

Maciej Buśko

Skład Komisji habilitacyjnej

1. przewodniczący komisji – prof. Andrzej Kotecki – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,
2. sekretarz komisji – dr hab. Bogna Zawieja – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
3. recenzent komisji – prof. Marek Korbas – Instytut Ochrony Roślin – PIB w Poznaniu,
4. recenzent komisji – dr hab. Leszek Lenc – Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy,
5. recenzent komisji – dr hab. Jarosław Potarzycki – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
6. członek komisji – dr hab. Łukasz Stępień – Instytut Genetyki Roślin PAN w Poznaniu,
7. członek komisji – prof. Jan Kryszak – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,

Harmonogram postępowania habilitacyjnego Pana dr. Macieja Buśko w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie agronomia
12.03.2019 rok – data wszczęcia przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów postępowania habilitacyjnego dr. Macieja Buśko.
22.03.2019 rok – podjęcie uchwały Rady Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w sprawach: przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr. Macieja Buśko oraz powołania trzech członków komisji habilitacyjnej (w tym recenzenta i sekretarza).
6.05.2019 rok – powołanie komisji habilitacyjnej przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów, na podstawie art. 18a ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2017 r. poz. 1789).
27.05.2019 rok – wysłanie powiadomienia do członków o powołaniu do komisji habilitacyjnej dr. Macieja Buśko wraz z pełną dokumentacją.
30.06.2019 rok– planowany termin sporządzenia recenzji osiągnięcia naukowego oraz aktywności naukowej dr. Macieja Buśko.
11.07.2019 rok – planowany termin posiedzenia komisji habilitacyjnej i podjęcia uchwały zawierającej opinię w sprawie nadania lub odmowy nadania dr. Macieja Buśko stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie agronomia wraz z uzasadnieniem.
31.07.2019 rok – planowany termin przekazania uchwały komisji habilitacyjnej wraz z pełną dokumentacją Dziekanowi Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
20.09. lub 27.09.2019 rok – planowany termin podjęcia uchwały przez Radę Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii w sprawie nadania lub odmowy nadania dr. Macieja Buśko stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie agronomia.

Wniosek
Autoreferat
Pismo
Uchwała RW
Uchwała Komisji
Uzasadnienie

Krzysztof Pilarski

Harmonogram postępowania habilitacyjnego dr. inż. Krzysztofa Pilarskiego 

06.03.2019 – Wniosek dr inż. Krzysztofa Pilarskiego skierowany do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie inżynieria rolnicza.

11.03.2019 – Wszczęcie przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów postępowania habilitacyjnego dr inż. Krzysztofa Pilarskiego w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie inżynieria rolnicza.

22.03.2019 – Uchwała Rady Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. inż. Krzysztofa Pilarskiego oraz powołanie dr hab. inż. Karola Durczaka na recenzenta, prof. dr hab. inż. Leszka Piechnika na członka Komisji oraz dr hab. inż. Ireneusza Kowalika na sekretarza Komisji.

06.05.2019 – Powołanie komisji habilitacyjnej przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów w składzie:

1. Przewodniczący komisji – prof. dr hab. inż. Maciej Kuboń – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie,
2. Sekretarz Komisji – dr hab. inż. Ireneusz Kowalik – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
3. Recenzent – prof. dr hab. Andrzej Myczko – Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach,
4. Recenzent – prof. dr hab. inż. Tomasz Dobek – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,
5. Recenzent – dr hab. Karol Durczak – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
6. Członek Komisji – dr hab. Tomasz Oniszczuk – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,
7. Członek Komisji – prof. dr hab. inż. Leszek Piechnik – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

do 31.05.2019 – Powiadomienie przez sekretarza, drogą elektroniczną, wszystkich członków komisji o powołaniu do komisji habilitacyjnej oraz przesłanie pełnej dokumentacji.

Przesłanie pełnej dokumentacji postępowania habilitacyjnego w wersji papierowej do wszystkich członków komisji wraz ze stosowną umową i rachunkiem dotyczącym wynagrodzenia.

do 17.06.2019 – Termin nadsyłania recenzji osiągnięcia naukowego (dzieła jako przedmiotu habilitacji) oraz pozostałej aktywności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej.

po 17.06.2019 – Rozesłanie przez sekretarza, drogą elektroniczną, recenzji do wszystkich członków komisji habilitacyjnej.

24.06.2019 – Posiedzenie komisji habilitacyjnej i podjęcie uchwały zawierającej opinię w sprawie nadania lub odmowy nadania dr inż. Krzysztofowi Pilarskiemu stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie inżynieria rolnicza wraz z uzasadnieniem.

do 27.06.2019 – Przekazanie Dziekanowi Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii UP w Poznaniu uchwały komisji habilitacyjnej wraz z pełną dokumentacją.

28.06.2019 lub 05.07.2019 – Podjęcie uchwały przez Radę Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w sprawie nadania lub odmowy nadania dr. inż. Krzysztofowi Pilarskiemu stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie inżynieria rolnicza.
 

Wniosek
Autoreferat
Pismo
Uchwała RW
Uchwała Komisji
Uzasadnienie

Ewa Ropelewska

Harmonogram postępowania habilitacyjnego dr. inż. Ewy Ropelewskiej
07.03.2019 – Wniosek dr inż. Ewy Ropelewskiej skierowany do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie inżynieria rolnicza.
11.03.2019 – Wszczęcie przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów postępowania habilitacyjnego dr inż. Ewy Ropelewskiej w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie inżynieria rolnicza.
22.03.2019 – Uchwała Rady Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. inż. Ewy Ropelewskiej oraz powołanie dr. hab. inż. Krzysztofa Koszeli na recenzenta, prof. dr. hab. inż. Wojciecha Muellera na członka Komisji oraz dr, hab. inż. Maciej Zaborowicza na sekretarza Komisji.
06.05.2019 – Powołanie komisji habilitacyjnej przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów w składzie:
Przewodniczący komisji – prof. dr hab. Maciej Kuboń – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie,
Sekretarz komisji – dr hab. Maciej Zaborowicz – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
Recenzent komisji – dr hab. Katarzyna Szwedziak – Politechnika Opolska,
Recenzent komisji – prof. dr hab. Bohdan Dobrzański – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,
Recenzent komisji – dr hab. Krzysztof Koszela - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
Członek komisji – dr hab. Dariusz Tomkiewicz – Politechnika Koszalińska,
Członek komisji – prof. dr hab. Wojciech Mueller - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.
do 31.05.2019 – Powiadomienie przez sekretarza, drogą elektroniczną, wszystkich członków komisji o powołaniu do komisji habilitacyjnej oraz przesłanie pełnej dokumentacji.
Przesłanie pełnej dokumentacji postępowania habilitacyjnego w wersji elektronicznej do wszystkich członków komisji wraz ze stosowną umową i rachunkiem dotyczącym wynagrodzenia.
do 17.06.2019 – Termin nadsyłania recenzji osiągnięcia naukowego oraz pozostałej aktywności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej.
po 17.06.2019 – Rozesłanie przez sekretarza, drogą elektroniczną, recenzji do wszystkich członków komisji habilitacyjnej.
24.06.2019 – Posiedzenie komisji habilitacyjnej i podjęcie uchwały zawierającej opinię w sprawie nadania lub odmowy nadania dr inż. Ewie Ropelewskiej stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie inżynieria rolnicza wraz z uzasadnieniem.
do 27.06.2019 – Przekazanie Dziekanowi Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii UP w Poznaniu uchwały komisji habilitacyjnej wraz z pełną dokumentacją.
28.06.2019 lub 05.07.2019 – Podjęcie uchwały przez Radę Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w sprawie nadania lub odmowy nadania dr. inż. Ewie Ropelewskiej stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie inżynieria rolnicza.
 

Janetta Niemann

Tomasz Piechota

Skład Komisji Habilitacyjnej:
1. przewodniczący komisji: prof. Andrzej Kotecki – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,
2. sekretarz komisji: dr hab. Stanisław Grześ – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
3. recenzent komisji: prof. Dariusz Jaskulski – Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy,
4. recenzent komisji: dr hab. Krzysztof Różyło – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,
5. recenzent komisji: prof. Hubert Waligóra – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
6. członek komisji: prof. Andrzej Lepiarczyk – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie,
7. członek komisji: prof. UPP Barbara Golińska – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.
 
Harmonogram postępowania habilitacyjnego Pana dr. inż. Tomasza Piotra Piechoty w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie agronomia
 
25.04.2019 r. – data wszczęcia przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów postępowania habilitacyjnego dr. Tomasza P. Piechoty.
07.06.2019 r. – podjęcie uchwały Rady Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w sprawie: przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr. Tomasza P. Piechoty oraz powołania trzech członków Komisji habilitacyjnej (w tym recenzenta i sekretarza).
02.09.2019 r. – powołanie Komisji Habilitacyjnej przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów, na podstawie art. 18 a ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2017 r. poz. 1789).
10.09.2019 r. – wysłanie powiadomień do członków i recenzentów o powołaniu do Komisji Habilitacyjnej dr. Tomasza P. Piechoty oraz pełnej dokumentacji.
20.09.2019 r. – planowany termin sporządzenia recenzji osiągnięcia naukowego oraz aktywności naukowej dr. Tomasza P. Piechoty.
23.09.2019 r. – planowany termin posiedzenia Komisji Habilitacyjnej i podjęcia Uchwały zawierającej opinię w sprawie nadania lub odmowy nadania dr. Tomaszowi P. Piechocie stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo wraz z uzasadnieniem.
23.09.2019 r. – planowany termin przekazania uchwały Komisji Habilitacyjnej wraz z pełną dokumentacją Dziekanowi Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
24.09.2019 r. – planowany termin podjęcia uchwały przez Radę Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w sprawie nadania lub odmowy nadania dr. Tomaszowi P. Piechocie stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo.

Wniosek
Autoreferat PL EN
Pismo
Uchwała RW
Uchwała Komisji
Uzasadnienie

Wojciech Czekała

Harmonogram postępowania habilitacyjnego dra inż. Wojciecha Czekały

Data

Czynność

17.04.2019 

Wniosek dra inż. Wojciecha Czekały skierowany do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie inżynieria rolnicza.

18.04.2019 

Wszczęcie przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów postępowania habilitacyjnego dra inż. Wojciecha Czekały w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie inżynieria rolnicza.

07.06.2019 

Uchwała Rady Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dra inż. Wojciecha Czekała oraz powołanie prof. dr hab. Jean’a Bernarda Diattę na recenzenta, dr hab. Piotra Rybackiego na członka Komisji oraz dr hab. Ireneusza Kowalika na sekretarza Komisji.

02.09.2019 

Powołanie komisji habilitacyjnej przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów w składzie:

1. Przewodniczący komisji – prof. dr hab. Maciej Kuboń – Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie,

2. Sekretarz Komisji – dr hab. Ireneusz Kowalik – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,

3. Recenzent – prof. dr hab. Józef Szlachta Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,

4. Recenzent – dr hab. Piotr Oleśkowicz-Popiel – Politechnika Poznańska,

5. Recenzent – prof. dr hab. Jean Bernard Diatta – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,

6. Członek Komisji – prof. dr hab. Tomasz Dobek – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,

7. Członek Komisji – prof. UPP dr hab. Piotr Rybacki – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

do 20.09.2019 

  1. Powiadomienie przez sekretarza, drogą elektroniczną, wszystkich członków komisji o powołaniu do komisji habilitacyjnej oraz przesłanie pełnej dokumentacji.

  2. Przesłanie pełnej dokumentacji postępowania habilitacyjnego w wersji papierowej do wszystkich członków komisji wraz ze stosowną umową i rachunkiem dotyczącym wynagrodzenia.

do 20.10.2019

Termin nadsyłania recenzji osiągnięcia naukowego (dzieła jako przedmiotu habilitacji) oraz pozostałej aktywności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej.

po 21.10.2019 

Rozesłanie przez sekretarza, drogą elektroniczną, recenzji do wszystkich członków komisji habilitacyjnej.

28.10.2019 

Posiedzenie komisji habilitacyjnej i podjęcie uchwały zawierającej opinię w sprawie nadania lub odmowy nadania dr. inż. Wojciechowi Czekale stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria mechaniczna wraz z uzasadnieniem.

do 29.10.2019 

Przekazanie Przewodniczącemu Rady Naukowej Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna uchwały komisji habilitacyjnej wraz z pełną dokumentacją.

do 29.11.2019 

Podjęcie uchwały przez Radę Naukową Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w sprawie nadania lub odmowy nadania dr. inż. Wojciechowi Czekale stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria mechaniczna.

Wniosek
Autoreferat PL EN
Pismo
Recenzje: 1, 2, 3
Uchwała Komisji
Uchwała Rady Dyscypliny
Uzasadnienie

Łukasz Sobiech

 

Skład komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Łukaszowi Sobiechowi w dziedzinie nauki rolnicze, w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo:

 

1.      Przewodniczący komisji: prof. dr hab. Andrzej Kotecki, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu;
2.      Sekretarz komisji: prof. UPP dr hab. Joanna Zeyland, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu;
3.      Recenzent komisji: prof. dr hab. Krzysztof Domaradzki, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach;
4.      Recenzent komisji: dr hab. Beata Feledyn-Szewczyk, prof. IUNG-PIB, Instytut Uprawy Nawożenia  i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach;
5.      Recenzent komisji: dr hab. Roman Krawczyk, Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu;
6.      Recenzent komisji: dr hab. Małgorzata Haliniarz, prof. uczelni, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie;
7.      Członek komisji: prof. UPP dr hab. Michał Kwiatek, Uniwersytet Przyrodniczy   w Poznaniu.

Wniosek
Autoreferat PL
Harmonogram postępowania habilitacyjnego
Recenzje [archiwum ZIP]
Recenzje
Uchwała Komisji
Uchwała Rady Dyscypliny
Uzasadnienie

Agnieszka Tomkowiak

Skład komisji habilitacyjnej w  postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Agnieszce Tomkowiak w dziedzinie nauki rolnicze,  w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo.

 

1.      Przewodniczący komisji:  prof. dr hab. Andrzej Kotecki - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
2.      Sekretarz komisji: prof. UPP dr hab. Przemysław Barłóg - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
3.      Recenzent komisji: dr hab. Elżbieta Suchowilska, prof. UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
4.      Recenzent komisji: dr hab. Tomasz Józef Warzecha, prof. UR - Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
5.      Recenzent komisji: dr hab. Elżbieta Bolibok-Brągoszewska - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
6.      Recenzent komisji: prof. dr hab. Piotr Masojć - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
7.      Członek komisji: prof. dr hab. Piotr Goliński - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Wniosek
Autoreferat PL
Harmonogram postępowania habilitacyjnego
Recenzje [archiwum ZIP, po korekcie]
Uchwała Komisji
Uchwała Rady Dyscypliny
Uzasadnienie

Danuta Kurasiak-Popowska

Skład komisji habilitacyjnej w w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Danucie Kurasiak-Popowskiej w dziedzinie nauki rolnicze,  w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo.

1.      Przewodniczący komisji:  prof. dr hab. Zdzisław Wyszyński - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
2.      Sekretarz komisji: prof. UPP dr hab. Piotr Rybacki - Uniwersytet Przyrodniczy  w Poznaniu
3.      Recenzent komisji: prof. dr hab. Wanda Kociuba - Uniwersytet Przyrodniczy  w Lublinie
4.      Recenzent komisji: dr hab. Jerzy Andrzej Przyborowski, prof. UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
5.      Recenzent komisji: prof. dr hab. Grzegorz Bartoszewski - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
6.      Recenzent komisji: dr hab. Stefan Stojałowski, prof. ZUT - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
7.      Członek komisji: prof. dr hab. Jean Diatta - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Wniosek
Autoreferat PL
Harmonogram postępowania habilitacyjnego
Recenzje [archiwum ZIP]
Uchwała Komisji
Uchwała Rady Dyscypliny
Uzasadnienie

Dorota Weigt

Wniosek
Autoreferat PL
Recenzje